About HuVi

HuVi (Hungarian Videos) is a two-year Erasmus+ Project (2023-1-FI01-KA210-ADU-000153373) starting in 9/2023 and ending in 8/2025.

Partners:

The Finnish-Hungarian Society (Suomi-Unkari Seura ry) as coordinator and

the University of Hamburg Department of Finno-Ugric/Uralic Studies (Universität Hamburg, Institut für Finnougristik/ Uralistik) as partner

The aim of the project is to promote the acquisition of Hungarian language by producing innovative grammar teaching material, which can be used in informal adult education as well as university courses or independent learning.  The material will consist of short video clips (level A1-B2) explaining in an easy and illustrative way, important points of the Hungarian grammar with Hungarian, German, Finnish and English subtitles. The material including a printable version of the texts, will be freely available on the project´s home page.

Hungarian is a less-taught language in Finland and Germany as well as many other European countries. Nevertheless, there is large number of learners studying the language in adult education and at universities. All learners need basic understanding of the structure of the language. The project will contribute to facilitating the language learning process by providing innovative material for this purpose. The material can be easily used also outside the partner organisations and countries.

 

Mikä HuVi on?

HuVi (Hungarian Videos) on kaksivuotinen Erasmus+ -hanke (2023-1-FI01-KA210-ADU-000153373), jonka kesto on 9/2023 – 8/2025.

Kumppanit:

Suomi-Unkari Seura ry koordinaattorina ja

Hampurin yliopiston fennougristiikan ja uralistiikan laitos partnerina

Hankkeen tavoitteena on edistää unkarin kielen opiskelua tuottamalla kieliopin opetukseen innovatiivista oppimateriaalia, joka sopii sekä aikuisopiskelijoille että yliopistokursseille tai itseopiskeluun. Oppimateriaali koostuu lyhyistä kielioppivideoista (taso A1-B2), josta selittävät helppotajuisesti ja havainnollisesti unkarin kieliopin keskeisiä ilmiöitä. Videoihin on saatavana unkarin-, saksan-, suomen- ja englanninkielinen tekstitys. Koko materiaali tulostettavine tekstiversioineen tulee vapaasti saataville hankkeen verkkosivulle.

Unkari on vähemmän opetettu kieli niin Suomessa, Saksassa kuin monessa muussakin Euroopan maassa. Kielen opiskelijoita on siitä huolimatta suuri joukko niin vapaan sivistystyön puolella kuin yliopistoissakin. Kaikki he tarvitsevat myös kieliopin perusrakenteiden tuntemusta. Hanke edistää osaltaan kielen oppimisen prosessia tuottamalla uudenlaista materiaalia tätä tarkoitusta varten. Oppimateriaali sopii hyvin käytettäväksi myös partneriorganisaatioiden ja -maiden ulkopuolella.

 

Micsoda a HuVi?

A HuVi (Hungarian Videos) egy kétéves Erasmus+ projekt (2023-1-FI01-KA210-ADU-000153373), amely 2023 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart.

Együttműködő partnerek:
A Finn-Magyar Társaság koordinátorként és
a Hamburgi Egyetem Fennougrisztika / Uralisztika Intézete partnerként.

A projekt célja a magyar nyelvoktatás segítése a nyelvtantanításhoz létrehozott innovatív tanagyagokkal, amely megfelel mind felnőtt nyelvtanulóknak, mind egyetemi hallgatóknak, valamint autodidakta módon nyelvet tanulóknak is. A tananyag rövid videókból áll (A1-B2-es szint), amelyek könnyen érthető módon magyarázzák el a magyar nyelvtan legfontosabb jelenségeit. A videók magyar, német, finn és angol nyelvű feliratokkal lesznek elérhetőek. Az egész anyag a kinyomtatható szöveges verzióval együtt szabadon elérhető lesz a projekt honlapján.

A magyar egy kevésbé tanított nyelv mind Finnországban, mind Németországban, akárcsak sok más európai országban. Ennek ellenére sokan tanulják a nyelvet szabadidejükben vagy egyetemeken. Nekik mind szükségük van a nyelvtani alapszerkezet ismeretére. A projekt új típusú tananyagok létrehozásával segíti a nyelvtanulást, amelyek a partnerszervezetek és országokon kívül is hasznosnak bizonyulhatnak.

 

Was ist HuVi?

HuVi (Hungarian Videos) ist ein zweijähriges Erasmus+ Projekt (2023-1-FI01-KA210-ADU-000153373), das am 9/2023 beginnt und am 8/2025 endet.

Kooperationspartner:

Die Finnisch-Ungarische Gesellschaft (Suomi-Unkari Seura ry) als Koordinator und

die Universität Hamburg, Institut für Finnougristik/Uralistik, als Partner.

Ziel des Projekts ist es, den Erwerb der ungarischen Sprache durch die Erstellung von innovativem Grammatiklehrmaterial zu fördern, das sowohl in der informellen Erwachsenenbildung als auch in Universitätskursen oder beim Selbststudium eingesetzt werden kann. Das Material wird aus kurzen Videoclips (Niveau A1-B2) bestehen, die auf einfache und anschauliche Weise die wichtigsten Punkte der ungarischen Grammatik erklären, mit ungarischen, deutschen, finnischen und englischen Untertiteln. Das Material, einschließlich einer druckbaren Version der Texte, wird auf der Homepage des Projekts frei zugänglich sein.

Ungarisch ist in Finnland und Deutschland sowie in vielen anderen europäischen Ländern eine wenig unterrichtete Sprache. Dennoch gibt es eine große Zahl von Lernenden, die diese Sprache in der Erwachsenenbildung und an Universitäten lernen. Alle Lernenden benötigen ein grundlegendes Verständnis für die Struktur der Sprache. Das Projekt wird dazu beitragen, den Sprachlernprozess zu erleichtern, indem es innovatives Material für diesen Zweck bereitstellt. Das Material kann problemlos auch außerhalb der Partnerorganisationen und -länder verwendet werden.