Sääntöehdotus, SUS:n uudet mallisäännöt

SUOMI-UNKARI SEURAN PAIKALLISYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT            

 

 

[SUS hyväksynyt PRH:n ehdottamin korjauksin tässä muodossa 27.1.12, PRH lähettää vielä seuralle vahvistuksen.]

 

 

1. §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Sodankylän:n Suomi-Unkari Seura ry.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylä.

 

Valtakunnallisesta Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja seuran paikallisyhdistyksestä nimitystä yhdistys.

 

 

2. §  YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin historian ja nykypäivän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä Suomen ja Unkarin kansalaisten ystävyyden lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen kaikilla elämän aloilla.

 

Yhdistys on valtakunnallisen Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:n jäsenyhdistys.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhdyssiteenä suomalaisten ja unkarilaisten välillä. Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä, kulttuuritilaisuuksia ja muuta vastaavaa harrastustoimintaa, jäsenilleen vierailuja ja matkoja Unkariin, edistää unkarin kielen ja kulttuurin opiskelua, stipendiaattien, harjoittelijoiden, taiteilijoiden ja eri alojen harrastajien ja asiantuntijoiden vaihtoa sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on molemmissa maissa lisätä toistensa olojen ja pyrkimysten tuntemusta.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

 

 

3. §  YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

 

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä Suomessa rekisteröitynyt oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen vuosikokous päättää henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudesta ottaen huomioon seuralle maksettavat jäsenmaksut. Tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

 

Yhdistys kuuluu Suomi-Unkari Seuraan jäsenyhdistyksenä ja maksaa sille seuran varsinaisen edustajakokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

 

4. §  YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokous kutsutaan koolle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai sähköpostitse. 

 

Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistykseen liittynyt tukijäsen on oikeutettu lähettämään yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan, jolla kokouksessa on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan  kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.    valitaan seuraavaksi toimikaudeksi  hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

9.    valitaan muut hallituksen jäsenet,

10.  valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan

11.  päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista

12.  valitaan edustajat seuran edustajakokoukseen sekä

13.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös seuran kunniajäsenet sekä seuran hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Heillä on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä.

 

 

5. §  YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai sähköpostitse.

 

 

6. §  YHDISTYKSEN TILIKAUSI

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä vähintään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tulee antaa niistä hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

7. §  YHDISTYKSEN HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä kymmeneen (4 -10) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

 

Hallituksen tehtävänä on:

 

1.   huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita noudattaen näiden sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyksen kokouksen ja seuran edustajakokouksen päätöksiä ja seuran hallituksen antamia ohjeita,

 

2.   huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksesta, kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta sekä juoksevista asioista,

 

3.   hyväksyä uudet henkilö- ja tukijäsenet, pitää jäsenluetteloa ja päättää tukijäsenten jäsenmaksuista yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttyjen perusteiden puitteissa sekä

 

4.   kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, neuvotella tarvittaessa seuran hallituksen kanssa yhdistyksen toimintaa koskevista taloudellisista ja oikeudellisista asioista sekä

 

5.   nimetä osallistujansa paikallisyhdistysten neuvottelupäivään.

 

 

8. §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

 

9. §  YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

10. §  SEURAN EDUSTAJAKOKOUS

 

Yhdistys on oikeutettu lähettämään seuran edustajakokouksiin niin monta edustajaa kuin seuran säännöt määräävät. Edustajat valitaan kunkin vuoden vuosikokouksessa.

 

 

11. §  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Sääntömuutos on alistettava seuran hallituksen vahvistettavaksi ja yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi siirretään yhdistyksen varat Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:lle.