Sodankylän osaston säännöt

SUOMI-UNKARI SEURAN SODANKYLÄN OSASTON SÄÄNNÖT

 

1 § OSASTON NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Suomi-Unkari Seuran Sodankylän osasto ry. Osaston kotipaikka on Sodankylä ja toimialue Sodankylän kunta.

 

2 § OSASTON TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Osaston tarkoituksena on koota toimialueellaan eri kansalaispiirit Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:n yhteyteen toimimaan Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden kehittämiseksi, Unkarin historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän tuntemuksen levittämiseksi ja syventämiseksi sekä Suomen ja Unkarin ystävyyden lujittamiseksi ja yhteistoiminnan lisäämiseksi.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto toimii yhdyssiteenä Suomen ja Unkarin kansalaisten ja kansalaisryhmien välillä järjestäen esitelmiä ja näyttelyitä, taidetilaisuuksia ja harrastustoimintaa, samoin kuin jäsenilleen henkilökohtaisia ja ryhmävierailuja ja –matkoja, edistäen unkarin kielen opetusta ja opiskelua sekä harjoittaen julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on molemmissa maissa lisätä toistensa olojen ja pyrkimysten tuntemusta.

 

Osastolla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä kioskikauppaa, kutakin yhdessä toimipaikassa.

 

3 § OSASTON JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

 

Osaston henkilöjäseneksi voi päästä henkilö, jonka osaston hallitus on hakemuksesta osaston henkilöjäseneksi hyväksynyt, sekä tukijäseniksi Suomessa rekisteröidyt oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka omaksuvat osaston ja seuran tarkoituksen ja jotka osaston hallitus tukijäseniksi hyväksyy.

 

Henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudesta päätetään osaston vuosikokouksessa ottaen huomioon seuralle maksettavat jäsenmaksut. Tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää osaston hallitus vuosikokouksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

 

Osasto kuuluu Suomi-Unkari Seuraan jäsenosastona ja maksaa sille seuran varsinaisen edustajakokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

4 § OSASTON VUOSIKOKOUS

 

Osaston vuosikokous on pidettävä viimeistään helmikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokous kutsutaan koolle viimeistään kahta viikkoa ennen paikkakunnalla leviävässä lehdessä tai kirjeellisesti.

 

Jokaisella henkilöjäsenellä on osaston kokouksessa yksi ääni. Osastoon liittynyt tukijäsen on oikeutettu lähettämään osaston kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

 

Vuosikokouksessa

 

1.      käsitellään hallituksen toiminta- ja tilikertomus,

2.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta,

3.      hyväksytään toimintasuunnitelma,

4.      hyväksytään talousarvio,

5.      valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi,

6.      valitaan muut hallituksen jäsenet,

7.      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan,

8.      päätetään henkilöjäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi,

9.      päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista,

10.  valitaan edustajat seuran edustajakokoukseen sekä

11.  käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

 

Osaston vuosikokouksessa on oikeutettuja olemaan läsnä myös seuran kunniajäsenet sekä seuran hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Heillä on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

 

Jäsenen on esitettävä kirjallisesti osaston hallitukselle viimeistään edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä ne asiat, jotka hän haluaa käsitellä osaston vuosikokouksessa.

 

5 § OSASTON YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Osasto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on kutsuttava koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta paikkakunnalla leviävässä lehdessä taikka kirjeellisesti.

 

6 § OSASTON TILIVUOSI

 

Osaton tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään ja tilit on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen osaston vuosikokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on annettava niistä vuosikokoukselle kirjallinen lausunto.

 

7 § OSASTON HALLITUS

 

Osaston asioita hoitaa osaston vuosikokouksen valitsema hallitus. Siihen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenten tulee olla osaston jäseniä.

 

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan sekä ottaa muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

 

Hallituksen tehtävänä on:

  1. huolellisesti hoitaa osaston asioita noudattaen näiden sääntöjen määräyksiä sekä osaston kokouksen ja seuran edustajakokouksen päätöksiä ja seuran hallituksen antamia ohjeita,
  2. huolehtia osaston vuosikertomuksesta, taloudenhoidosta ja juoksevista asioista,
  3. huolehtia osaston toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
  4. hyväksyä uudet henkilö- ja tukijäsenet, pitää jäsenluetteloa ja päättää tukijäsenten jäsenmaksuista osaston vuosikokouksessa hyväksyttyjen perusteiden puitteissa sekä
  5. neuvotella seuran hallituksen kanssa osaston toimintaa koskevista taloudellisista ja oikeudellisista asioista sekä kutsua kokoon osaston kokoukset.

 

8 § OSASTON NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteeerin kanssa.

 

9 § TOIMIKUNNAT

 

Osasto voi toimintansa edistämiseksi tarpeen mukaan perustaa hallituksen alaisia toimikuntia, joille hallitus vahvistaa tarvittaessa säännöt.

 

10 § OSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenen, joka haluaa erota osastosta, on ilmoitettava tästä yhdistyslain mukaisesti ennen sen vuoden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa vapautua.

 

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa laissa säädetyin perustein ja laissa säädettyä menettelyä käyttäen.

 

11 § SEURAN EDUSTAJAKOKOUS

 

Seuran edustajakokouksiin osasto on oikeutettu lähettämään niin monta edustajaa kuin seuran säännöt määräävät. Edustajat seuran edustajakokouksiin valitaan kuinkin vuoden vuosikokouksessa.

 

12 § OSASTON SÄÄNTÖJEN MUUTOS

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan osaston vuosikokouksen päätöksellä, ja sääntömuutos on alistettava seuran hallituksen vahvistettavaksi.

 

13 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

Jos osasto haluaa erota seurasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle tai seuran puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta seuran edustajakokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Seuran eroamista koskeva esitys on hyväksyttävä kahdessa osaston kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään seitsemän (7) päivää. Ehdotusta eroamiseksi seurasta on kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä viimeksi pidetyssä kokouksessa.

 

Seurasta eroamisen jälkeen mahdollinen tapahtuva osaston toiminnan purkaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen toimitetaan sillä hetkellä voimassa olevan yhdistyslain sääntöjen mukaisesti.

 

Jos osasto purkautuu, joutuu sen omaisuus Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:lle.

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Suomi-unkari Seuran Sodankylän osaston perustamiskokouksessa 9.11.2000.