Epävirallinen ohjelma vaalikauden viimeiseksi vuodeksi

”Kotitalouksien energiakulujen leikkauksen jälkeen seuraava hallituksen toimenpiteitä edellyttävä alue on maan yritysten (energiakulut).” Pääministeri Viktor Orbánia haastateltiin Kossuth-radion 180 minuuttia-ohjelmassa 20.9.2013. Haastattelun mukaan ensi keväänä parlamenttikäsittelyyn voi tulla lakiehdotus, jonka tarkoituksena on siirtää energiajakelu non-profit-yhtiölle ja päätös voidaan tehdä jo ennen vaaleja, kertoi pääministeri. Hän kertoi myös siitä, että hallitus käy neuvotteluja 6–7 aiemmin yksityistetyn energiahuollosta vastaavan yhtiön ostamisesta takaisin valtiolle.

Seuraavan marraskuussa voimaantulevan kotitalouksien energian hinnanalennuspäätöksen jälkeen selvitetään, millaisia toimintaa kuvaavia tietoja tarjoavat energialhuollon sektorilla toimivat yritykset ja sen jälkeen voidaan pääministerin mukaan päättää, miten edetään. Tähän mennessä toteutettua hintasäännöstelyä varten toteutettu tiedonkeruu ei ole ollut yksinkertainen tehtävä, siksi maan energiavirastosta piti kehittää ”rezsihivatal”, ja näin saadun informaation perusteella päädyttiin kohtuulliseen 20–30 %:n mahdolliseen hinnanalennukseen – selvitti pääministeri tilannetta.

Pääministerin mukaan 10 % hinnanalennus ei ollut riittävä toimenpide, säätely voidaan viedä pitemmälle. Jos päästaisiin selville siitä,kuinka suuria voittoja energiayhtiöt saavat, silloin voidaan yksimielisesti päättää myös sääntelyn jatkamisesta. Hänen mukaansa ei voi uskoa niitä, jotka ovat sitä mieltä, että hinnanalennuksia ei voida enää viedä pitemmälle ja ettei kotitalouksien energiakustannuksia voitaisi enää alentaa. Pääministerin mukaan vuoden 2010 vaaleja seuranneen hallituksevaihdoksen jälkeen käsitykset ovat olennaisesti muuttuneet. Kun sosialistit vuosina 2002–2010 nostivat15 kertaa  kaasun ja yhdeksän kertaa sähkön kuluttajahintaa, nykyinen hallitus on osoittanut olevansa tilanteen herra ja että kuluttajien intressit ovat hallitukselle tärkeämmät kuin energianjakelusta vastaavien yhtiöiden intressit.

Pääministerin mukaan myös aiempi sosiaalinen polttopuuohjelma tulee jatkumaan. Kuluvan vuoden tammikuusssa voimaan tullut energianhintojen säännöstely laajenee kun siihen otetaan mukaan polttopuut ja lämmitykseen käytetty hiili. Tähän oli esivaiheena viime talvena käynnistettyu sosiaalisin perustein toteutettu polttopuun jakelujärjestelmä, joka tulee jatkumaan tänäkin vuonna. Viime talveen verrattuna pääasiassa valtion metsistä tullaan hakkaamaan viime vuoteen verrattuna kaksinkertainen polttopuumäärä, kaikkiaan kahden miljardin fotrintin edestä, ja tämä polttopuumäärä tullaan jakamaan kuntien kautta.

Kivihiilen hintasäännöstely on ilmeisestikin tulossa. Hallituksen piirissä pohditaan muiden energiamuotojen hintojen sääntelyn tapaan myös kivihiilen hinnanmuodostusta. Lisäksi, vaikka hallituksen piirissä asiasta onkin toisistaan poikkeavia mielipiteitä, kivihiilen louhinnalla ja hiilikaivosten toiminnalla on tulevaisuuden kannalta merkittävä rooli. Hallituksen piirissä ollaan sitä mieltä, että – edelleen sosialalisen perustein toteutetun – hiilenjakelun turvaamiseksi joitakin uusia tai pieniä kaivoksia tulisi avata. Tästä kaydään keskustelua hallituksen piirissä ja valmistaudutaan toimenpiteisiin, kertoi pääministeri.

Hintasäännöstelystä vastaavalle virastolle pyritään turvaamaan työkalut ja työskentelyedellytykset. Pääministeri korosti haastattelun yhteydessä, että koko ajan etsitään ratkaisuja sille, miten kunnalliset tai yleiset palvelut voidaan tarjota kuluttajalle sellaisen yhtiön kautta, joka ei pyri tuottamaan omistajalleen voittoa. Tämä olisi ”rezsivirastolle”, jonka johdossa olisi ”sopivalla hauislihaksella” varustettu johtaja, Lajos Dorkota, sopiva tehtävä. Siksi hallituksen työlistalla on myös, että tällaisen yhtiön perustamista varten tulisi voida tarjota kaikki tarvittava informaatio ja tieto. Energiahintojen sääntelyn, rezsicsökkentés, toinen tärkeä ja strateginen tehtävä on kuluttajansuojelu, eli sellainen järjestelmä, joka seuraa, että hintojen kohtuullistuminen toteutuu myös käytännössä.

Pääministerin mukaan energiaviraston alaisuuteen tulisi perustaa sellaiset sähköenergian tuotantoa ja kaasunjakelua koskevat tietokannat, joita nykyisin hyödyntävät yksityiset yritykset, jotta hallituksella ja valtiovallalla olisi ajantasaiset tiedot. Pääministerin mukaan seuraavaksi tulisikin varmistaa uudelle viranoamiselle riittävät toimintaedellytykset.

Seuraava askel on yritystoiminnan energiatarpeen turvaaminen. Pääministerin mukaan ei vain kotitalouksien vaan myös tuotantolaitosten osalta tulisi varmistaa kohtuulliset energiahinnat. Hyvin koulutetun ja palkkaukseltaan joustavan  työvoiman ohella nimenomaan energian hinta vaikuttaa teollisuuden kilpailukykyyn perustavaa laatua olevalla tavalla, kuten Unkarin energiahintoja kolmanneksen halvemmilla hinnoilla toimiva Yhdysvaltain teollisuuden antama esimerkki osoittaa. Siksi vuoden 2014 vaalien jälkeen seuraavan Unkarin hallituksen tulee vastata siihen, miten Unkarin teollisuuden käyttämän energian hinta voidaan saada Yhdysvaltain hintatasolle.

Valmisteilla on myös julkisia palveluja ja jakelua koskeva laki, készül a közmű-szolgáltatási törvény. Lainvalmistelun taustalla on pääministerin mukaan se, että eurooppalaisen oikeuden hiotun oikeustieteellisen logiikan mukaan ei ole tervettä, jos lainsäädäntö toteutetaan 2/3 enemmistöllä eli perustuslain säätämisjärjestyksessä. Fideszin parlamenttiryhmässä ei kuitenkaan ole yhtään sellaista edustajaa, joka luottaisi sosialisteihin, sillä sosialistit ovat jo kerran yksityistäneet energianjakeluyhtiöt, sen jälkeen ne ovat myöntyneet siihen, että hinnat ovat nousseet kattoon [az egekbe = taivaisiin] eli hinnat ovat toistuvasti nousseet, minkä seurauksena  kehkeytyi [Fideszin] parlamenttiryhmässä sellainen refleksi, että ihmisiä l. kansalaisia voidaan puolustaa sosialistien politiikkaa vastaan vain perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetyillä laeilla. Energiahintojen sääntelyä koskeva [ so. jakelun toteuttaminen perustamalla sitä varten non-profit -yhtiö] lakiesitys annetaan parlamentille ensi keväänä ja parlamentilla on mahdollisuus hyväksyä se jopa ennen krevään 2014 vaaleja.

Lain valmistelun yhteydessä tulossa ovat kovemmat keskustelut kuin mitä energian hintasäännöstelyn yhteydessä on käyty, nagyobb viták lesznek, mint a rezsicsökkentés körül. Pääministerin mukaan jo viisi vuotta valmisteilla olleen lain osalta, tullaan käymään kansainvälisellä tasolla suurempi kiista kuin konsanaan energian hintasäännöstelyn toteutuksen yhteydessä, vaikka Unkarin ratkaisulle on olemassa länsieurooppalaisia esimerkkejä. Esimerkkeinä Orbán mainitsi mm. Tanskan kaukolämmön jakelussa toteutetun periaatteen, jonka mukaan yksityisten jakeluyhtiöiden on palautettava saamansa hyöty järjestelmän ylläpitoon (osingonjaon sijasta). Pääministerin mukaan on erotettava toisistaan toisaalta toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen kohdennettavat määrärahat ja toisaalta yhtiön saama voitto, pääministerin mukaan samalla tavoin merkittäviä tuloja tuottavat Unkarissa toimivat energianjakeluyhtiöt. Pääministerille ei ole ongelma se, että energiayhtiöt väittävät, että energian jakelu ei tuota voittoa, kun samanaikaisesti Unkarin energiamarkkinat tuottavat yhtiöille merkittäviä tuloja. Silloin yhtiöiden on syytä sopeuttaa toimintansa siten, että energia on kuluttajalle edullisempaa.

Hallitus käy neuvotteluja 6-7 aiemmin yksityistetyn jakeluyhtiön ostamisesta takaisin valtiolle, 6-7 közműcég visszavásárlásáról tárgyal a kormány. Pääministeri muistutti, että kysymys ei ollut mistään uudesta asiasta, sillä jo aikaisemmin on ostettu takaisin Pécsin ja Budapestin vesilaitokset po. kaupunkien toimesta ja myös Főgáz-yhtiön toimintojen ostamisesta keskustellaan. Neuvotteluja käydään vakavissaan, vaikka pääministeri ei suostunutkaan mainitsemaan po. yhtiöiden nimiä, todeten vain,että kysymys oli vesilaitoksista ja jätehuollosta. Pääministerin mukaan – mikäli tietty valtion tukiosuus säilyy – parin vuoden kuluttua Unkarissa toimii julkisten non-profit -yhtiöiden ylläpitämä jakelu- ja huoltojärjestelmä, közösségi tulajdonban lévő közszolgáltatási rendszer.

Orbánin mukaan äänestäjille toivo on tärkeämpi kuin tosiasia; A választóknak a remény fontosabb, mint a tény. Pääministeri tarkoitti lausunnollaan sitä, että kannattaa luoda sellainen vaaliohjelma, jossa ei puhuta politiikan teosta vaan siitä, millaiset mahdollisuudet ohjelma tarjoaa niille ihmisille, jotka voivat käyttää sitä omaksi hyödykseen, jos ovat taitavia. Siksi seuraaviin vaaleihin valmistauduttaessa tärkeintä on puhua toiveista, tulevaisuudesta ja ihmisistä, totesi pääministeri 180 minuuttia-ohjelmassa.