Uuden vaalilain soveltaminen

Muun muassa Unkarin Televisio, MTV totesi uutislähetyksessään, että vaalit tulevaat poikkeamaan monessa suhteessa aiemmista, äänestäjille vaalit eivät merkitse suurta muutosta. Aiemman 386 parlamenttgipaikan asemsta uuteen parlamenttin tulee vain 199 jäsentä. Vaalipiirejä tulee olemaan 106, joten 106 edustajaa valitaan enemmistövaalilla yksi kustakin vaalipiiristä, 93 edustajaa valitaan suhteellisella vaalilla valtakunnalliselta listalta. Aiemmasta poiketen toista vaalipäivää ei ole, joten kaikki ratkeaa 6. huhtikuuta.
– Seuraavassa vaaleihin valmistautuminen ja vaalin toteutus uuden vaalilain mukaisesti.

Helmi-maaliskuu: ehdokkaat keräävät allekirjoituksia. Puolueiden täytyy ensi töikseen ilmoittaa Kansalliselle Vaalitoimistolle, nimeävätkö ne ehdokkaansa vaalipiireittäin vai kokoavatko ne valtakunnallisen listan. Tammikuun 14:ntenä MSZP, Együitt PM, PM, DK ja Magyar Liberális Párt päättivät jo, että he laativat yhteisen valtakunnallisen listan, yksittäisiin vaalipiireihin asetettavista ehdokkaista sen sijaan sovitaan osapuolten kesken.

Vaikka ehdokasasettelu onkin muuttunut, ehdokkuuteen tarvitaan edelleenkin valitsijoiden kannatus, aiempi vakavia väärinkäytöksiä aiheuttanut erillisten kannatusilmoitusten keräysjärjestelmä on purettu, nyt kerätään ao. henkilön ehdokkuutta tukevien allekirjoitukset yhteen listaan. Vaalilautakunta julkistaa kutakin ehdokasta kannattavat nimilistat ja vain tästä tulee juridisesti pätevä lista.

Ehdokkaan asettamiseksi koottavan nimilistan kokoamiseen on varattu kaksi ensimmäistä viikkoa vaaleja edeltävästä 48:sta päivästä. Ehdokkaan asettamiseen tarvitaan vain 500 kannattajan allekirjoitus. Tällä tavoin suhteellisen pienetkin puolueet voivat osallistua vaaleihin. Allekirjoituksia ei kuitenkaan saa kerätä busseissa, kouluissa, virastoissa, poliisilaitoksilla tai sairaaloissa.

Uutta ehkoasasettelussa on, että äänioikeutettu voi antaa tukensa useammalle kuin yhdelle ehdokkaalle, jotka voivat edustaa myös erilaisia poliittisia näkemyksiä tai puolueita. Yhtä ehdokasta kohden voidaan kuitenkin Keskusvaalilautakunnalle luovuttaa vain yksi kannattajien nimilista, jota ei myöskään voi peruuttaa. Ehdokkuutta tukeva nimilista on pätevä vain jos jokainen allekirjoittaja antaa lomakkeeseen myös henkilötietonsa.

Ehdokkaiden ilmoittaminen, listan muodostaminen. Vaalilain mukaan vaaleihin osallistuvien puolueiden on viimeistään 34:ntenä vaaleja edeltävänä päivänä ilmoitettava enemmistövaaliin osallisuva ehdokkaansa vaalipiirin vaalilautakunnalle. Valtakunnallinen lista on julkistettava viimeistään 33:ntena vaaleja edeltävänä päivänä. Valtakunnallisen listan voi koota sellainen puolue, jolla on ehdokas vähintään 9 läänissä sekä Budapestissa ja kaikkiaan vähintään 27 yksittäisen vaalipiirin ehdokasta. Valtakunnallisen listan julkistaa Kansallinen Vaalitoimisto.

Vaalikampanja alkaa. Vaalikampanja alkaa samanaikaisesti kuin alkaa nimien keruu ehdokkaan asettamiseksi (virallisesti 50 päivää ennen vaaleja). Listavaaliin osallistuvat puolueet saavat kukin mainosaikaa 470 minuuttia eli lähes kahdeksan tuntia. Myös ne kansallisuudet, jotka asettavat oman listansa saavat kukin 130 minuuttia mainosaikaa. Kun televisiokanavien on välitettävä maksuttomina puolueiden mainokset, hírdetések, voidaan pitää varmana, että puolueet tulevat käyttämään käytettävissä olevan ajan kokonaisuudessaan.

Kampaljataukoa ei ole. Kampanja voi jatkua vaalipäivänäkin uurnan sulkemisaikaan asti. Kuitenkaan vaalihuoneistojen ollessa avoinna televisiomainonta ei ole sallittua, eikä ehdokasta tukevia kokouksia saa järjestää, yleisillä paikoilla kampanjointia ja mainoksia varten tarvitaan vähintään 150 metrin etäisyys vaalihuoneiston ovelta mitattuna. Laki ei kuitenkaan kiellä Internetissä tapahtuvaa on-line -mainontaa.

Kansallisuuslista. Hallitus on pyrkinyt turvaamaan maan eri vähemmistökansallisuuksien edustuksen parlamentissa siten, että 13 kansallista vähemmistöä voi perustaa oman kansallisen listan. Tätä listaa voi äänestää erikseen, mutta vain sellainen äänioikeutettu, joka on ennakkoon rekisteröitynyt ao. kansallisuuden edustajaksi. Rekisteröityminen on voinut tapahtua 1. tammikuuta alkaen kirjeitse tai Internetin välityksellä – tästä mahdollisuudesta on tedotettu kaikille äänioikeutetuille. Äänioikeutettu voi vapaasti päättää, kuuluuko hän johonkin vähemmistökansallisuuteen, mutta rekiströityessään ao. vähemmistöön kuuluvaksi hän samalla menettää mahdollsuuden äänestää valtakunnallista listaa.

Vaalipäivä. Unkarissa elävän Unkarin kansalaisen täytyy vaalipäivänä vain mennä äänestämään. Perustuslakituomioistuimen tulkintaa noudattaen hallitus päätyi tuomaan parlamenttiin vaalilain muutosesityksen, jonka mukaan lain alunalkaen sisältämä kansalaisten rekisteröityminen äänioikeutetuiksi poistettiin laista.

Äänestyspaikalla äänioikeuttaan käyttävä osoittaa henkilöllisyytensä henkilötodistuksella, passilla tai ajokortilla, joiden ohella on osoitettava, että ao. henkilöllä vakituinen asuinpaikka äänestysalueella. Mikäli henkilö ei halua äänestää ilmoitetun osoitteen mukaisella äänestysalueella, hänen on viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina virka-aikaan osoitettava äänestysalueen muutosta koskeva hakemus ja pysyvän asuinpaikan osoittava todistus nykyisen asuinalueensa vaalilautakunnalle.

Unkarin kansalainen, jolla on vakinainen asuinpaikka Unkarissa, mutta joka vaalipäivänä on ulkomailla, voi äänestää ao. maassa sijaitsevassa Unkarin edustustossa.

Unkarin rajojen ulkopuolella asuvat unkarilaiset, so henkilöt, joilla on Unkarin kaksoiskansalaisuus, mutta ei vakinaista asuinpaikkaa Unkarissa, voivat äänestää vain, jos ovat etukäteen rekisteröityneet Kansallisen Vaalitoimiston äänioikeutettujen luetteloon. Tätä koskeva hakemus on esitettävä Kansalliselle Vaalitoimistolle. Hakemus voidaan tehdä sähköisellä tai postitse lähetettävällä lomakkeella. Ao. henkilön on osoitettava, että hänellä on Unkarin kansalaisuus. Seuraavissa vaaleissa voi äänestää henkilö, joka viimeistään 15 päivää ennen vaaleja on toimittanut hakemuksensa Kansalliselle Vaalitoimistolle. Unkarin rajojen ulkopuolella asuvat unkarilaiset voivat äänestää vain valtakunnallista listaa, mutta eivät yksittäisen vaalipiirin enemmistövaalilla valittavaa ehdokasta.

Kaksi vaalilippua, kaksi ristiä. Kun äänioikeutettu on osoittanut henkilöllisyytensä ja vaalivirkailija on identifioinut hänet äänioikeutettujen luettelosta, hän allekirjoituksellaan vahvistaa äänestysoikeutensa käyttämisen ja saa kaksi vaalilippua, toisen vaalipiirin yksittäisen ehdokkaan äänestämistä varten ja toisen valtakunnallisen listan ehdokkaan äänestämistä varten. Äänioikeuttaan käyttävä merkitsee ehdokkaansa ristillä tai x-kirjaimella, ts. kahdella toisensa leikkaavalla lyhyellä janalla. Toista vaalikierrosta ei tule, vaalin tulos ratkeaa yhdellä huhtiluussa toteutettavalla äänestyksellä.