Pääministerin puhe 18.9.2017

Unkarin parlamentin syysistuntokausi alkoi 18. syyskuuta. Avajaispäivän ohjelmaan kuuluu päiväjärjestyksen ulkopuolella pidetty pääministerin puhe. Siinä pääministeri käsittelee istuntokausien välillä esiintulleita ja hallitukselle tärkeitä kysymyksiä sekä esittää hallituksensa kannan tärkeiksi katsottuihin ja alkavalla istuntokaudella valtiopäivien päätettäväksi tuleviin kysymyksiin. Puheenvuoro antaa mahdollisuuden käsitellä laajemminkin “kansakunnan tilaa”.

Brysselin byrokraatit toteuttavat ”Sorosin suunnitelmaa ja syövät Sorosain kädestä” otsikoi mm. Hirado.hu pääministeri Viktor Orbánin puheen valtiopäivien avajaisissa 18.9.2017. Uutisportaalin mukaan pääministeri erotti toisistaan maanantaina pakolaisten maahanmuuttoa puoltavat ja vastustavat maat puhuessaan valtiopäivien syysistuntokauden avajaisissa. Pääministeri totesi: ”me haluamme unkarilaista Unkaria” ja ”haluaisimme eurooppalaista Eurooppaa”. Hänen mukaansa Unkarista koskaan ei tule maa, joka ottaa vastaan pakolaisia. Reagoidessaan valtiopäiväryhmien puheenvuoroihin pääministeri totesi: Unkari on vakavien kysymysten edessä ja tarvitsee yksimielisyyttä, yhtenäisyyttä ja voimia.

Työhön perustuvan talouden rakentaminen on onnistunut (alkuperäinen puhe oli tältä osin huomattavasti seikkaperäisempi, mutta uutisportaali on lyhentänyt tekstiä). Tähän liittyen pääministeri totesi, että vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä valtiovelka on pudonnut alle 74 %:n [BKT:stä], talous on kasvanut, 4 434 000 ihmistä on työelämässä, mikä on 62000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pääministerin mukaan työhön perustuvan talouden kehittäminen on onnistunut, maan talous toimii. Unkari on maa, joka kykenee antamaan työtä jokaiselle sellaiselle kansalaiselleen, joka haluaa tehdä työtä. Hän mainitsi valtionvelan alenemisen, työllisten määrän kasvun ja työttömyyden alenemisen ja hänen mukaansa täystyöllisyys oli ”käsivarrenmitan päässä”. Pääministeri korosti myös sitä, että palkankorotusten ansiosta yhä useamman unkarilaisen kannattaa työskennellä Unkarissa. Tähänastisten palkankorotusten lisäksi seuraavat palkankorotukset ovat mahdollisia teollisuuden piirissä.

Perhepolitiikka on edelleen hallituksen työn keskiössä. Orbánin mukaan Unkarin hallitus jatkaa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan asemesta perhepolitiikkaa, jossa on mukana perheverotus, lasten terveydenhuolto, opetus, urheilu, omistusasunnon hankkimista tukevat toimenpiteet sekä työpaikkojen säilyttämistä tukeva toimenpideohjelma.

Syyskuun alussa 1,5 miljoonaa lasta aloitti jälleen koulunkäynnin (myös tämä osio on alkueräisessä puheennnsa laajempi ja sisältää runsaasti numeerista ainesta). Orbánin mukaan Unkari on riittävän varakas, jotta 467 000 lasta saa ilmaiset ateriat päiväkodissa ja koulussa. Hän lisäsi, että koululaisista 85 % saa ilmaiset koulukirjat. Laajennetun tuen ansiosta kaikki koululaiset saavat ilmaiset koulukirjat aina 8. luokan loppuun saakka. Opettajien urakehityksessä ja palkkauksessa elämänkaarimalliin siirtymisen myötä on opettajia kohtaan tunnettu kunnioitus ja arvonanto on kasvanut.

Kesälomakauden lastenleirit ovat maan kestävyyden /voiman ja kyvykkyyden mittari, totesi pääministeri. Vuonna 2017 leiripaikka voitiin tarjota 100 000 lapselle ja näistä puolet sai osallistua Erzsébet-ohjelman avulla rahoitettuihin leireihin.

Pääministeri totesi myös kertoessaan 600 ukrainalaislapsen lomanvietosta Unkarissa, että Unkaria kosketti tuskallisesti Ukrainan hallituksen päätös, joka esti Ukrainan unkarilaistaustaisia lapsia opiskelemasta yläkoulussa äidinkielellään.

Kesällä 2017 käynnistyi myös koulujen kehittämisohjelma: 400 asutuskeskuksessa 527 koulua peruskorjataan vielä alkaneen lukuvuoden aikana. Terveydenhuollon alan ammatillisissa keskikouluissa hallitus on käynnistänyt apurahaohjelman.

Taistelu jatkuu. Pääministeri ilmoitti puheessaan, että kesäkuun alusta lähtien Unkari on ottanut kiertävän puheenjohtajavastuun V4-maiden (Puola, Slovakia, Tshekki ja Unkari) yhteistyössä. V4-maat ja Israel ovat perustaneet yhteisen terrorisminvastaisen yhteistyöryhmän.

Unkari on tänä vuonna jatkanut Brysselin päätökseen perustuvaa, pakolaisten maakohtaisiin kiintiöihin perustuvien pakkosijoitusten vastaista taistelua. On syntymässä toinen maailmanjärjestys, jota emme pysty estämään, totesi pääministeri. Uudelleenjärjestelyn seurauksen on toteutunut sellainen kansojen liikehdintä, joka on jo saavuttanut Euroopan ja asettanut sen koetukselle. EU jatkaa virheellistä pakolais- ja ulkopolitiikkaa, lisäsi pääministeri. Eurooppa pitää kiinni tekemistään virheistä. Eurooppa noudattaa sellaista politiikkaa, jolle vuosituhansiin ei ole ollut vertaa, sillä Eurooppa ei halua puolustaa rajojaan vaan avata ne.

Haluamme unkarilaista Unkaria. Pääministeri totesi, että se, mitä tähän asti oli nähty, oli vain alkua. NATOn laatiman ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä 60 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle tavoitteenaan Eurooppaa.

Eurooppaan on syntynyt uusi jakolinja: pakolaisten maahanmuuton hyväksyvät ja sitä vastustavat maat. Maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvan puolueen kannattajat, bevándorláspártiak, ottavat pakolaiset vastaan, sijoittavat heidät ja aika ajoin organisoivat n äiden kansanryhmien tuloa Eurooppaan.

Pakolaisten tuloa vastustavat maat, a nem-bevándorló országok, pitävät kiinni elämäntavastaan, kansallisesta, uskonnollisesta ja kulttuurisesta identiteetistään. Orbán määritteli asian seuraavasti: ”Me haluamme unkarilaista Unkaria” ja ”haluaisimme myös eurooppalaista Eurooppaa”.

Hänen mukaansa tulevaisuus riippuu siitä, kunnioittavatko nämä kaksi maaryhmää kansalaistensa demokraattisesti ilmaisemaa tahtoa.

Orbánin mukaan tästä on ollut kysymys, kun EU:n tuomioistuin on antanut päätöksensä Unkarin ja Slovakian valituksesta koskien komission päättämiä maakohtaisia pakolaiskiintiöitä. Maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvat maat pyrkivät ratkaisemaan vastakkainasettelun siten, että maahanmuuttoa vastustavista maistakin tehtäisiin maahanmuuttomaita. ”Jos emme halua sitä, meitä uhataan voimatoimilla”, totesi pääministeri. ”Pidän tätä suunnitelmaa György Sorosin suunnitelmana”, ilmoitti pääministeri lisäten, että Brysselin byrokraatit syövät ”Sorosin kämmeneltä”. – Fideszin parlamenttiryhmä on esittänyt, että tästä kysymyksestä järjestettäisiin kansallinen konsultaatio [joka on par’aikaa meneillään].

Puolueiden reaktiot pääministerin puheeseen

MSZP (Magyar szocialista párt / Unkarin sosialistinen puolue): Konsultaation pitäisi käsitellä todellisia ongelmia. Puolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja Bertalan Tóth totesi vastauspuheenvuorossaan, että äänestäjiä kiinnostaa mm. se, miksi heidän kylässään ei ole lääkärin vastaanottoa, miksi jonkun perheenjäsenistä on työskenneltävä ulkomailla ja miksi Fidesziin kuuluva yrittäjä saa aina [paikallishallinnon tekemän] tilauksen. Sosialistipoliitikon käsityksen mukaan vuonna 2018 hallituspohjan on muututtava, minkä jälkeen he ”tekisivät oikeutta” [sosialistien käyttämä slogan] julkisessa elämässä.

Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom / Oikeistolaiset Unkarin puolesta liike, oikeistolainen oppositiopuolue): Hallituspuolueet ovat sijoittaneet maan keskelle kiitorataa. Puolueen puheenjohtaja Gábor Vona reagoi pääministerin puheeseen todeten, että jos hänen puolueensa voittaa ensi vuoden vaaleissa, toteutettaisiin välittömästi kolme kansallisen strategian kannalta tärkeää toimenpidettä. –Vonan mukaan maan turvallisuutta olisi kohennettava, ”poliittiset rikolliset” [hän ei avannut termiä] olisi pantava vastuuseen ja maan talous olisi saatava nousemaan.

LMP (Lehet más a politika / Politiikka voi olla toisenlaistakin, läh. vihreä, keskustan ja vasemmiston rajalla oleva oppositiopuolue): Ensi vuoden parlamenttivaaleissa ei olekaan kysymys pakolaiskiintiöistä eikä raja-aidan rakentamisesta. Oppositiopuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja Bernadette Szél totesi omassa reaktiossaan pääministerin puheeseen, että vaaleissa todellakin tulee olemaan kysymys jostakin, nimittäin siitä, kykenevätkö Unkari ja unkarilaiset karistamaan yltään kuluneen kolmen vuosikymmen politiikan taakan. Rakennettua raja-aitaa kukaan ei tule purkamaan, pakolaisia ei tulla jakamaan aiemmin päätettyjen kiintiöiden mukaan unionin jäsenmaiden kesken yleispätevästi [általános érvénnyel]. Szélin mukaan näyttäisi käyvän niin, että Fidesz ei tule puolustamaan Unkaria vaan LMP tulee puolustamaan tätä maata Fidesziltä.

KDNP (Keresztény-demokrata néppárt / Kristillis-demokraattinen kansanpuolue, toinen hallituspuolue): Pakolaiskysymyksessä on kahdenlaisia vastuita. Parlamenttiryhmän puheenjohtaja Péter Harrach totesi puheenvuorossaan, ettei kenenkään tulisi sallia sitä, että maahantunkeutujien kulttuuri nousisi oman kulttuurin yläpuolelle, mutta toisaalta vainon kohteeksi joutuneita on autettava. Hallituspuolueen edustaja piti Sorosin suunnitelmaa ”itsensä tuhoavana”, ja Sorosin ’avoimesta yhteiskunnasta’ kertovan ideologian estämiseksi Harrach piti kansallista konsultaatiota perusteltuna.

Fidesz (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség / Fidesz – Unkarin porvarillinen liitto, päähallituspuolue): Euroopan on otettava kohtalonsa omiin käsiin. Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Lajos Kósan käsityksen mukaan kaikki tunsivat ”Sorosin suunnitelman” ja olisi hyvä, jos Euroopan kansat lopultakin nousisivat vastarintaan / sarkukra állnának ja sanoisivat: Euroopan kohtaloa eivät päätä amerikkalaiset pörssikeinottelijat. Kósa totesi, ettei ollut mikään yllätys, että pakolaisten maahantuloon myönteisesti suhtautuva oppositio, az ellenzék migráció- és bevándorláspárti, on näitä kysymyksiä käsiteltäessä valehdellut alusta loppuun.

Pääministeri Orbán: Tarvittasiin yksimielisyyttä, yhtenäisyyttä ja voimaa. (Näin tiivisti otsikoksi hirado.hu pääministerin kommentit puolueiden puheenvuoroihin.) Unkari on vakavien kysymysten, vaikeiden asioiden edessä; tarvittaisiin yksimielisyyttä ja yhtenäisyyttä. Näin siis totesi pääministeri kommentoidessaan puolueiden puheenvuoroja. Hän aloitti vastauksensa toteamalla havainneensa, että kesän mittaan on siunaantunut pääministeri-ehdokkaita, jotka ovat joutuneet kamppailemaan sen ongelman kanssa, että ihmiset eivät ota heitä vakavasti, lisäksi he ennen pitkää joutuvat vastakkain sen ongelman kanssa, että heillä ei ole mediassa näkyvyyttä. Pääministerin mukaan tällä selittyy myös se, että oppositiopoliitikot ovat puhuessaan istuntosalissa käyttäneet karkeaa ja henkilökohtaisuuksiin menevää kieltä.

Pääministeri muistutti läsnä olevia parlamentin jäseniä, että unkarilaiset tietävät tuiki hyvin, että henkilökohtaisten valtapyyteiden varassa ei voi maata rakentaa.

Pinsettejä ei tarvita. Pääministeri vastasi Jobbik-puolueen puheenjohtaja Vonalle, että hallituksen johtamiseen tarvitaan vahvempia työkaluja, pelkät pinsetit szemöldökcsipesz, eivät riitä.

Sosialisteille hän totesi, että terveydenhuollon ja koulutuksen alalla tahi eläkeläisten asiassa ei voi luvata kuuta taivaalta [hetet-havat] ja kun nämä (sosialistit) pääsevät hallitusvastuuseen, toimitaan täysin annettujen lupausten vastaisesti. Orbán lisäsi, että ihmiset muistavat, miten sosialistit leikkasivat yhden kuukauden palkan opettajilta, sairaanhoitajilta sekä eläkeläisiltä yhden kuukauden eläkkeen.

LMP:n puheenvuoroon pääministeri vastasi todeten, että hallitus tekee voitavansa, että puolue säilyttäisi uskottavuutensa. Se vaatii [igényel] hänen mukaansa vakavasti otettavia toimenpiteitä. Pääministeri kiinnitti huomiota myös siihen, että LMP:n europarlamenttiedustaja Tamás Meszerics oli todennut, että LMP ei näe muuta ratkaisua (pakolais)ongelmaan kuin pakolaisten kiintiöjärjestelmän toteuttamisen. ”Siis voivatko ihmiset luottaa LMP:hen?”, kysyi pääministeri.

Viktor Orbán viittasi, rámutatott, siihen, että Unkarin EU-tuomioistuimessa saama päätös koski pakolaisten sijoittamista jäsenmaihin niille annettujen kiintiöiden mukaisesti. Päätös koski Unkarin esille nostamaa kysymystä siitä, olivatko EU:n elimet tehneet kiintiöintipäätöksen toimivaltansa rajoissa. Unkari hävisi oikeudenkäynnin, sillä EU:n tuomioistuin katsoi, että (kiintiöinti)päätös oli tehty laillisesti ja säädösten mukaisesti.

Pääministeri – ottaen huomioon tuomioistuimen päätöksen – piti tätä (pakolais)kysymystä Unkarin suurimpana, Keski-Euroopan vakavimpana ja Euroopan historiallisena haasteena.