Opiskelijat ja ministeriö pääsivät sopimukseen

21.1.2013. M1:n uutisten mukaan Ministeri Zoltán Balog, inhimillisten voimavarojen ministeriö, emberi erőforrások minisztériuma, ja (Unkarin) korkeakoulujen (yli)oppilaskuntien liitto, Hallgatói önkormányzat országos konferenciája, HOÖK, pääsivat 8-kohtaiseen sopimukseen viikkoja keskustelujen – ja mielenosoitusten – kohteena olleista kysymyksistä. HOÖK:n puheenjohtaja Dávid Nagy ilmoitti, että opiskelijat pidättäytyvät mielenosoituksista, mikäli yhteisesti sovitusta aikautaulusta pidetään jatkoneuvottelujen osalta kiinni.

Joulutauon aikaan opiskelijoiden ja ministeriön keskustelut jatkuivat. Nyt saavutetussa sopimus sisälsi kuitenkin vain sopimuksen siitä, että keskustelujen kohteena olleiden 16 ohjelman osalta myös nille varataan opiskelupaikkoja, jotka ovat valtion subventoimia, ts. po. aloillakaan kaikilla opiskelujoilta ei vaadita lukukkausimaksuja. Ministeriön alustavien suunnitelmien mukaan nämä oikeustieteelliset ja taloustieteelliset ohjelmat olisivat olleet sellaisia, joilla valtion subventoimia opiskelupaikkoja ei olisi ollut lainkaan. Saavutetun sopimuksen mukaan näilläkin aloilla 10-20 prosenttia opiskelupaikoista olisi subventoituja, mutta hakukelpoisuuteen vaaditut minimipistemäärät näihin opiskelupaikkoihin tulevat olemaan lähes kaksinkertaisia verrattuna yleiseen korkeakoukelpoisuuteen (eli 240 pisteeseen), sillä vähimmäispistemäärien vaihteluväli näillä aloilla tai näissä ohjelmissa on sopimuksen mukaan 425–475.

Ministerin mukaan on tärkeää, että opiskelijat saavat äänensä kuuluviin kuten myös se, että opiskelijat voivat osallistua korkeakoululaitoksen kehittämistä koskeviin keskusteluihin. Ministeri myös kertoi, että jatkokeskusteluja varten on perustettu pyöreän pöydän neuvottelukunta, joka tulee käsittelemään:

  • korkeakoulujen rahoitusta (felsőoktatási intézmények finanszírozása)
  • opiskelijan vastuuta,
  • tutkintorakenteen kehittämistä (keskeiset sisällöt ja tutkinnon rakenne, átfogó tartalmi kérdései és képzési struktúra vizsgálata) sekä
  • opiskelijavalinnan toteutus (felvételi eljárások).

HOÖK:n puheenjohtaja piti saavutettua sopimusta hyvänä alkuna. Opiskelijat pidättäytyisivät myös uusista mielenosoituksista, mikäli jatkokeskustelut etenisivät sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Opiskelijaliikehdintä lähti joulukuun alun mielenosoitusten seurauksena omille teilleen, sillä osin myös opiskelijajärjestöt jäivät sivustakatsojiksi, kun ns. opiskelijoiden verkosto, hallgatói halózat, ryhtyi organisoimaan spontaaneja joukkokokouksia. Keskusteluissa eräät korkeakoulujen opettajat muistuttivatkin hivenen närkästyneinä, ettei verkostolla ollut mitään mandaattia opiskelijoilta organisoimiensa kokousten faktisen roolin suhteen, so. niitä ei pitänyt hyväksyä opiskelijoita edustavaksi keskustelu- tai neuvotteluosapuoleksi.
– Allekirjoitustilaisuuden jälkeen verkoston edustaja ilmoitti, että tapahtunut oli askel oikeaan suuntaan, mutta ei tarjoa riittäviä takeita. Verkosto päättää helmikuussa siitä, miten se aikoo mahdollisesti jatkaa aiempia vastalausemielenosoituksiaan. – Kevätlukukausi alkaa Unkarissa käytännössä vasta helmikuun alussa.

Opposition (MSZP) käsityksen mukaan hallitus oli epäonnistunut korkeakoulupolitiikassaan ja erityisesti siinä, että korkeakoultuksen tulisi olla ”itsekannattavaa”, megbukott az önfinanszírozó felsőoktatás terve.

s