”Rezsicsökkentés” – yleiskulujen leikkaaminen

Hallituspuolueiden (Fidesz ja KDNP) parlamenttiryhmät kokoontuivat Kaakkois-Unkarin  vuosittaiseen yhteiskokoukseensa Kaakkois-Unkarin Gyulaan. Lehdistötilaisuudessa Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Antal Rogán ennusti, että heinäkuun alkuun mennessä alennettaisiin vesi- ja jätevesimaksuja, jätehuoltomaksuja, pullotetun kaasun hintaa ja nuohousmaksuja. Asia uutisoitiin  hallituspuolueiden parlamenttiryhmien yhteisen kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, joskin se oli ollut eri yhteyksissä esillä jo aikaisemminkin mm. M1:n uutisissa. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi mm. valtiosäännön tarkistuksesta sekä maa- ja metsätalouden ja elintarviketuotannon kansallisesta edunvalvonnasta, maatalouskamarien, agrárkamarák, virallisesti Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, jota meillä vastaisivat lähinnä maataloustuottajien etujärjestöt. Helmikuussa lääneittäin organisoidut kamarit valitsevat uudet toimielimensä ja sen jälkeen voidaan valtiopäivillä käynnistää uudelleen keskustelu viljelymaata koskevasta lainsäädännöstä.

Tavoitteena on, että po. maksuja kuten jo joulukuusssa hallituksen päätöksellä (”hallituksen joululahjana”) alennettuja sähkön, kaasun ja kaukolämmön hintoja laskettaisiin 10 %:lla. Arvioiden mukaan keskimääräisen perheen kuukausittaiset menot vähenisivät näin 7500 forintilla. –Sanakirjan tarjoama käännös ”yleiskulut” ei ehkä ole tässä yhteydessä paras mahdollinen, kun kysymys on normaalin arkielämän suht. vakaista kustannuksista nykyaikana (eli mm. sähkön, kaasun ja kaukolämmön kuluttajahinnoista).– Kun hallitus lanseerasi asian joulukuusssa, pääministeri kertoi, että kansainvälisten vertailujen mukaan em. infrastuktuuri on Unkarissa kuluttajille (kotitalouksille) suhteellisesti olennaisesti kalliimpi kuin naapurimaissa. Kuluttajien maksamat hinnat ovat nousseet, mutta katsojaa muistutettiin myös siitä, että yksityistämisen seurauksena nämä yhtiöt siirtyivät myös ulkomaiseen omistukseen. Erityisesti moitittiin sitä, että energialaskujen tulkitseminen, kun kokonaissumma saattoi muodostua viidestä eri osiosta, oli kuluttajalle ja kansalaiselle mahdoton tehtävä. Tavoitteeksi asetettiin sellainen lasku, josta ilmenisi yksikköhinta ja käytetty määrä, joiden perusteella laskun loppusumma olisi laskettavissa. – Alennettuja hintoja määriteltäessä on pidettävä mielessä nykyiset alueelliset erot hintatasossa. Esimerkiksi vesijohtoveden yksikköhinta jollain alueella on 1000 Ft, kun jossain toisaalla se on vain 180 Ft.

Rogán totesi, että Unkarin tilastokeskuksen, Központi Statisztikai hivatal, KSH, laskelmien mukaa kaksilapsinen keskivertoperhe käyttää tuloistaan näihin ”yleiskuluihin” 73000 forinttia. Jos siis jokainen kustannuserä vähenisi 10 %, jokaisen kotitalouden kuukausisäästö olisi noin 7500 Ft. Erillinen työryhmä valmistelee uusien leikkausten yksityiskohtaisen toteutuksen kevään aikana.

Kokouksessa oli keskusteltu kaupunkien johtoon kuuluvien käsityksistä koskien em. infrastuktuurin (sähkön, veden ja kaukolämmön ym.) ylläpidosta ja tarjoamisesta kuluttajille. Kun tämän infran käytöstä kotitalouksien maksettavaksi tulevia kustannuksia ja näiden kustannusleikkausten tasoa arvioidaan, olisi samalla keskusteltava leikkausten kompensoinnista po. yhtiöille. Rogán vastasi: Siellä, missä se on mahdollista, itsehallintoelinten (so. kaupunkien) omistuksessa olevat palveluntarjoajat (kuten kunnalliset vesilaitokset ja energiayhtiöt) voivat tehostaa toimintaansa eli tutkia, missä määrin em. infrastruktuurin tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten leikkaukset ovat mahdollisia, samanaikaisesti kaupunkien johtajistoon kuuluvat ovat luvanneet, että huomiota kiinnitettäisiin niihin hallinnollisiin säädöksiin ja rasitteisiin, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ao. yrityksille ja että siellä, missä se olisi mahdollista, niitä kevennettäisiin. (Viime päivinä useat Fidesz-puolueen poliitikot ovat myös sanoneet, että parlamenttiryhmän piirissä on keskusteltu vilkkaasti siitä, mille tasolle vesi-, viemäri- sekä jätehuotomaksut pitäisi pudottaa, sillä moni kaupunginjohtaja haluaisi, että em. palveluja tarjoavat ja kaupunkien osittain tai kokonaan omistamat yhtiöt saisivat jonkinlaisen kompensaation siitä, että kansalaisten näistä palveluista maksamia hintoja kohtuullistetaan, sillä osa näistä yhtiöistä ei pysty enää alennetuilla hinnoilla toimimaan.) Parlamenttiryhmän kolmipäiväinen vuosikokous kiinnitti huomiota jo toteutettuihin hinnanalennuksiin, osanottajien käsityksen mukaan sähkön, kaasun ja kaukolämmön 10 %:n hinnanalennukset olivat toteutuneet. –Mahdollisten uusien hinnankohtuullistamisten osalta poliitikko totesi, että parlamenttiryhmä pyysi hallitusta, että se vielä ennen kesää tutkisi leikkausten mahdollisuuden sekä että se ennen uuden lämmityskauden alkamista julkistaisi ehdotuksensa.

Gyulan neuvottelujen yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Antal Rogán kertoi vielä, että kokous kävi lävitse myös perustuslain muuttamiseen liittyviä kysymyksiä, joiden taustalla on mm. se että viime vuonna Unkarin perustuslakituomioistuin, Alkotmánybíróság, Ab, hylkäsi joulukuussa perustuslainvastaisina erään  siirtymätoimenpiteitä käsittelevän lain (Alaptörvény átmeneti rendelkezések) useita kohtia (mm. tuomarien eläkeikä ja äänioikeutettujen rekisteröinti)  ja tammikuussa vaalilain useita pykäliä perustuslain vastaisina. Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja totesi, että Fidesz-KDNP kunnioittaa perustuislakituomioistuimen päätöksiä ja lisäsi, että tämän mukaisesti niiden henkilöiden osalta, joilla on Unkarissa pysyvä asuinpaikka, ei tulla edellyttämään rekisteröitymistä äänioikutettujen luetteloon perustuslailla eikä minkään muunkaan lain nojalla. – ”Pidämme vaalilain uudistamista päättyneenä (prosessina)”, ”lezártnak tekintjük”, hän ilmoitti ja lisäsi, että ne kysymykset, joihin liittyen perustuslakituomioistuin ei esittänyt sisällöllistä kritiikkiä, tullaan ottamaan uudelleen esille valtiopäivillä ottaen huomioon perustuslakituomioistuimen perusteluissaan esittämät näkökohdat.

Rogánin mukaan valtiosääntöä koskeva muutosesitys annetaan parlamentille 8. helmikuuta ja käsittely olisi helmi-maaliskuun vaihteessa. – Maalain suhteen, kysymys on kolmen lain paketista, eniten keskustelua on herättänyt ulkomaalaisten oikeus omistaa viljelymaata, Rogán piti tarpeellisena odottaa, että viljelijöiden näköhdat tulisivat otetuksi huomioon ja siksi oli syytä odottaa näiden etujärjstön, so. maatalouskamarien toimielinten uudelleenvalintaa. – Tiedotusvälineiden eudstajat kysyivät myös, oliko Unkarin Pankin johtajanvalinta edennyt, mihin Rogán vastasi, ettei hänellä ole tietoa asiasta. Kun kysyttiin sähköisten (moottori)tietullien, elektronikus útdíj, käuttöönottoon liittyvistä lisäkustannuksista, hän vastasi, ettei budjettitarkistuksiin ole aihetta ja että tietulleihin liittyvän atk-järjestelmän toimittajan suhteen ao. ministeriö on löytänyt ratkaisun.