Unkarin parlamentti vastasi Europarlamentin päätökseen.

EU:n parlamentin päätös on eurooppalaisten arvojen vastainen ja johtaa koko Unionin vaaralliselle tielle – näin reagoi Unkarin parlamentin hyväksymä asiakirja Tavares-raporttiin. — Seuraava on käännös MTI:n tiedonannosta.

Unkaria koskeva tasapuolinen kohtelu oli nimenä sillä päätöslauselma-asiakirjalla, jonka Rogán Antal, Gylyás Gergely ja Kocsis Máté olivat koonneet Unkarin parlamentin päätettäväksi. Asiakirja hyväksyttiin äänin 269 kyllä, 6 ei. Kyllä vastasivat hallituspuolueet Fidesz ja KDNP sekä EU-vastaisen Jobbik-puolueen parlamenttiedustajat, kun taas MSZP pidättäytyi äänestämästä. Demokraattisen koalition ja Vuoropuhelu Unkarin puolesta -puolueen parlamenttiedustajat äänestivät Ei, paikalla olevat LMP:n edustajat eivät osallistuneet äänestykseen.

Hyväksytty päätös kiteytti enemmistön kannan seuraavasti: Unkarilaiset eivät halua enää sellaista Eurooppaa, jossa rajoitetaan vapautta, jossa suurempi käyttää väärin valtaansa, jossa loukataan kansojen suvereniteettia ja jossa vain pienemmän on osoitettava kunnioitusta suuremmalleen. Odotamme Euroopan Unionilta, että se kunnioittaa kaikkia niitä oikeuksiamme, jotka unioniin liittymisen jälkeen koskevat meitä, juuri samalla tavoin kuin muiden jäsenvaltioiden oikeuksiakin.

Unkarin parlamentti antaa ihmettelylle äänen – toteaa asiakirja, kun Euroopan Parlamentti teki sellaisen päätöksen, johon sillä ei ole oikeutta ja jota tehdessään se ylitti toimivaltansa, omavaltaisesti määrittelee vaatimuksensa ja mielivaltaisesti ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja luo uusia toimielimiä, mitkä toimenpiteet loukkaavat Unkarille Unionin perussopimuksessa taattua suvereniteettia.

Tällä EU:n parlamentti asettuu vastustamaan eurooppalaisia arvoja ja johtaa EU:n vaaralliselle tielle. Lisähuolta aiheuttaa – jatkaa päätöslauselma Unkarin kotitalouksien energiakulujen säännöstelyyn (rezsicsökkentés) viitaten – että Unkaria rasittavan vallan väärinkäytön taakse ovat piiloutuneet yritysten intressit. Hallituspuolueiden jäsenet ehdottavatkin päätöslauselmassa: Unkarin parlamentti pitää koko Euroopan kannalta vaarallisena sitä, että talouselämän ryhmittymien intressit esteettä toteutuvat EU:ssa ja voivat tehdä tyhjäksi, perussopimukseen sijoitetut säädökset.

Fideszin laatiman päätöslauselmaehdotuksen mukaan Unkarin parlamentti hyväksyi laatimansa päätöslauselman siksi, että ”puolustamme Unkarin suvereniteettia ja unkarilaisten ihmisten tasa-arvoisuutta Euroopassa”. Samalla se vaatii hallitusta, ettei se alistuisi EU:n painostuksen alla, eikä antaisi loukata maan perussopimuksessa taattuja oikeuksia ja että se jatkaisi unkarilaisten perheiden elämää helpottavaa politiikkaansa.

Antal Rogán, Gergely Gylyás ja Máté Kocsis muistuttivat perusteluissaan, että oikeus perustuslakiin perustuvaan hallintoon ja lainkäyttöön koskee kaikissa EU:n jäsenmaissa poikkeuksetta kansallista lainsäädäntöä, siksi jokaisessa sellaisessa asiassa, jossa unionin toimielimet pyrkivät sekaantumaan ao. maan perustuslakia soveltavaan hallintoon, ne ylittävät sen niille annetun toimivallan, jota EU:n toimielimet ovat oikeutettuja harjoittamaan (vain) yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Fideszin poliitikkojen käsityksen mukaan EU:n parlamentissa hyväksytty Tavares-selonteko sisältää yhtä aikaa karkean toimivallan riistämisen ja toimivallan ylittämisen. Edellisen siksi – he kirjoittivat – että sopimusten valvoja ei ole EU:n parlamentti vaan Euroopan Neuvosto. Jälkimmäisen siksi, että selvitys tekee lukuisia sellaisia määrittelyjä, jotka kiistatta kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin, sekä siksi, että selvitys esittää sellaisen toimielimen luomista oletettujen oikeudenloukkausten tutkimiseksi, jota ei ole mainittu perussopimuksissa.

EU:n parlamentti hyväksyi keskiviikkona 3.7. perusoikeuksien toteutumisen osalta Unkarin tilanteesta kertovan portugalilaisen, vihreiden EP-ryhmään kuuluvan Rui Tavaresin johdolla kootun selvityksen. Asiakirja toteaa keskeisenä seikkana sen, että Unkarissa toteutetut lainsäädännölliset muutokset ovat järjestelmätasolla ja poikkeavat unionisopimuksen 2. pykälässä mainituista perusarvoista, ja ellei tämä trendi muutu ajoissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla, se johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa EU:n perusarvot voivat joutua uhanalaisiksi Unkarissa. EU:n virallisena kannanottona pidettävä asiakirja sisältää useita ehdotuksia EU:n toimielimien ja Unkarin suhteen.

Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtajan Antal Rogánin käsityksen mukaan Unkarin parlamentti antoi asianmukaisen vastauksen EU:n parlamentille ns. Tavares-mietintöön hyväksyessään päätöslauselman, jonka nimenä oli Unkaria koskeva tasapuolinen kohtelu. Rogán totesi parlamentin äänestyksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että Unkarin parlamentti puolusti maan suvereniteettia ja suuryritysten intressejä vastaan energiahintojen säännöstelyä, rezsicsökkentés, kun päätöslauselma hyväksyttiin äänin 269-6.

Päähallituspuoluetta edustava poliitikko sanoi ihmettelevänsä MSZP:n edustajien käytöstä, näillä ei ollut riittävästi rohkeutta siihen, että olisivat ottaneet osaa päätöksentekoon ja tehneet selväksi mielipiteensä Unkarin äänestäjien edessä. Hänen mukaansa sosialistit eivät olleet äänestyksen aikana istuntosalissa vaan palasivat takaisin saliin vasta äänestyksen päätyttyä. EU:n parlamentissa Unkarin sosialistiset edustajat äänestivät Tavares-mietinnön hyväksymisen puolesta, Rogán lisäsi.

Hän selitti tilannetta: Europarlamentti loukkasi Unkarin suvereniteettia tehdessään Unkarin suhteen päätöksen, johon sillä ei ollut oikeutta. Sellaista ei sallisi mikään EU:n jäsenvaltio, ja siksi siihen oli myös Unkarin parlamentin vastattava.

Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtajan käsityksen mukaan EU:n parlamentin päätöksen takana ovat taloudelliset intressit. Suuryritykset pyrkivät EU:n kautta painostamaan Unkarin hallitusta, jotta hallitus peruuttaisi energiahintojen säännöstelypäätökset. Hän huomautti, että Unkarin parlamentin päätös hylkäsi tämän mahdollisuuden ja vaati, että hallitus jatkaisi edelleenkin energiahintojen säännöstelypolitiikkaansa.

Rogán huomautti, että Unkarin parlamentti ihmetteli suuresti sitä, että EU:n parlamentti teki tuollaisen päätöksen, jolla vaaransi EU:n, sillä unionin toimielinten järjestelmän kannalta oli tavatonta, että yksi toimielin toimivaltansa rajat ylittäen loukkasi yhden jäsenvaltion suvereniteettia.

Orbán: tämä oli Euroopan vasemmiston masinoima toimi. Heinäkuun 5:ntenä pääministeri esiintyi Kossuth-radion ohjelmassa 180 perc, 180 minuuttia. Pääministeri oli paikalla tiistaina 2.7. EU:n parlamentin keskustelussa esittämässä Unkarin hallituksen kannan Tavares-muistioon, ”puolustamassa Unkaria”, kuten pääministeri ja hallitus asian ilmaisivat. Tavares-muistion yhteydessä EU:n parlamentissa käyty keskustelu liittyi ennen kaikkea Eurooppaan: kysymys oli siitä, voiko mikä tahansa toimielin oma-aloitteisesti muuttaa EU:n jäsenmaittensa kanssa solmimia perussopimuksia, pääministeri korosti Kossuth-radiossa.

Pääministeri piti vasemmiston masinoimana operaationa sitä, että EU:n parlamentti hyväksyi Rei Tavaresin johdolla laaditun muistion, jonka eräänä ideologisena perustana Orbánin mielestä oli se, että Unkarin nykyinen perustuslaki ei ole liberaali. Pääministeri kertoi myös, että Unkarin hallitus oli lähettänyt reaktiona em. selvitykseen oman muistionsa jokaiselle Euroopan hallitukselle ja ao. maan kansanedustuslaitoksen puhemiehelle. Orbán väitti, että Euroopan vasemmistolla on kaksi ongelmaa Unkarin ja sen hallituksen suhteen: toisaalta eurooppalaisen vasemmiston on tavattoman vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että Unkarin äänestäjät 2010 vaaleissa äänestivät 2/3 enemmistöllä silloisen vasemmisto-hallituksen politiikkaa vastaan, toiseksi, kun vasemmisto on kietoutunut yhteen pääoma-piirien kanssa, se haluaisi saada peruutetuksi Unkarin parlamentin säätämän pankkiveron ja energiahintojen säännöstelyn.

Meidän on kyettävä katsomaan lapsiamme silmiin. Pääministeri arvioi keskiviikkoista Euroopan parlaementin päätöstä: Neuvostoliiton jälkeen mikään muu ulkopuolinen valta ei ole ollut niin rohkea, että se avoimesti olisi halunnut rajoittaa unkarilaisten riippumattomuutta. Hän lisäsi vielä: ”Emme halua elää sellaisessa eurooppalaisessa valtioliitossa, jolla on keskuksensa Brysselissä, josta käsin määrätään, mitä me täällä periferiassa saamme tehdä.”

Unkarilaiset haluavat elää vapaiden kansakuntien Euroopassa, juuri sen takia maan täytyy puolustaa riippumattomuuttaan. Jos haluamme, että voimme katsoa lapsiamme silmiin, emme voi edes tehdä muuta. Emme silloinkaan, kun joudumme varautumaan säätämämme pankkiveron ja energiahintojen sääntelyn takia toistuviin hyökkäyksiin, perusteli pääministeri. Hänen mukaansa Tavares-selonteon yhteydessä ei enää ollut kysymys Unkarista vaan uudesta ilmiöstä, siitä, voiko jokin toimielin omavaltaisesti muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia, sillä europarlamentti on tehnyt juuri sitä, mihin sillä ei ole oikeutta. Hänen mukaansa lisäksi ”talouskriisin käsittelyyn kykenemätön byrokraattien armeija” haluaa luoda pidäkkeitä juuri sellaiselle maalle, joka on hyvällä tiellä.

Se oli varoituslaukaus. Euroopan parlamentti teki suuren virheen, kun se loukkasi perussopimusta. Se oli varoituslaukaus, sen jokainen tulee huomaamaan EU:n toimielimissä, ja hetkessä näkee, että kun mikä tahansa toimielin – esim. europarlamentti – käyttäytyy näin, se ei voimista vaan heikentää EU:n sisäistä koheesiota, koossapitäviä voimia, ja nämä toimielimet tulevat antamaan pysähtymiskäskyn, sanoi pääministeri. Tästä syystä hän oli myös varma siitä, että kysymyksessä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta.

Unkari on hyvällä tiellä. Selonteon yksityiskohtiin palaten pääministeri ilmoitti: ideologisin perustein kritisoidaan Unkarin perustuslakia siksi, että se ei ole jokin liberaali perustuslaki, mikä on Euroopassa muotia, unkarilaisten oman päätöksen mukaan (se on) sellainen laki, joka asettaa tasapainoon yksilönvapauden ja yhteisön arvot. Kun siis tätä vastaan hyökätään, ei hyökätä Unkarin hallitusta vaan koko Unkaria vastaan, korosti pääministeri. Hän piti Euroopan julkisoikeudellisena typeryytenä sitä, että valtion tilaa arvioidaan perustuslakituomioistuimen aseman perusteella, sillä monessa EU:n jäsenvaltiossa tämän toimielimen asema on heikompi kuin Unkarissa ja on sellaisiakin jäsenvaltioita, joissa tällaista toimielintä ei edes ole. Tällä hetkellä monet eurooppalaiset elävät vakavan talouskriisin alaisina siksi EU:n pitäisi ponnistella sen hyväksi, että se auttaisi jäsenvaltioittensa hallituksia pelastamaan kansansa kriisin kynsistä, tämän sijaan sekaannutaan toisen maan sisäisiin asioihin, mm. Unkarin asioihin, joka selvästikin on (taloudessaan) oikealla tiellä, ja on selviämässä ulos kriisistä.

Pankkivero ja energiahintojen säätely jää voimaan. Orbán katsoi, että eurooppalainen keskustelu ei laannu ennen kuin Unkarin hallitus peruuttaa pankkiveron ja energiahintojen (sekä eräiden muiden hintojen) säännöstelyn, josta Unkarissa puhutaan kotitalouksien juoksevien (kuukausittain toistuvien) kulujen leikkauksena, rezsicsökkentés. Hänen mukaansa tätä politiikkaa tullaan jatkamaan ja edelleenkin tullaan kohtuullistamaan kotitalouksien ja perheiden menoja.