MÁÉRTin XII. istunto

Unkarin lisäksi myös muissa Karpaattien altaan maissa – eli lähinnä Romaniassa, Slovakiassa ja Serbiassa – asuvat etniset unkarilaiset ovat organisoituneet sekä kulttuuriaan vaaliviksi yhdistyksiksi että puolueiksi. Erityisesti Unkarin porvarilliset hallitukset ovat halunneet korostaa ja tukea alueella asuvien unkarilaisten keskinäistä yhteyttä ja yhteydenpitoa emämaahan, anyaország. Tätä yhteydenpitoa varten perustettiin Magyar Állandó Értekezlet, MÁÉRT, Unkarilaisten pysyvä kokous, jonka tarkoituksena on ollut koota vuosittain Budapestiin (ja parlamenttitaloon) naapurimaissa asuvien unkarilaisten edustajat. Sosialististen hallitusten on ollut ilmeisen vaikea ymmärtää tätä yhteistyötä, jota naapurimaat myös kritisoivat. Muutos on kuitenkin tapahtumassa, mistä mekkinä on myös MSZP:n puheenjohtaja Mesterházyn alkukeväästä Romanian Kolozsváriin kokoontuneille unkarilaisille  esittämä puoleensa aikaisempaa politiikkaa koskeva anteeksipyyntö.

Tällä hetkellä yhteydet ja niiden vaalimisen tärkeys on siis tunnustettu Unkarissa olennaisesti aikaisempaa yksimielisemmin. Tämä oli keskeinen viesti niissä videoleikkeissä, joita uutisissa välitettiin XII Unkarilaisten pysyvän kokouksen istunnoista, MÁÉRT XII. Ülése. Pääministeri Viktor Orbán ja varapääministeri Zsolt Semjen, joka on myös kansallisuusasioista vastaava ministeri, välittivät tämän viestin kokouksen osanottajille. Orbánin ehkä vielä merkittävämpi viesti oli, että Unkari – hän käytti Unkarista vanhaa, vuonna 1868 säädetystä laista perityvää termiä anyaország – menestyy taloudellisesti nyt paremmin kuin aiemmin ja siitä hyötyvät – suoraan tai epäsuorasti – kaikki, myös naapurimaissa asuva unkarilainen väestö. Merkittävä saavutus oli, että keskeisissä kansallisissa kysymyksissä on saavutettu käytännössä kaikkia [eri maissa eläviä] unkarilaisia osapuolia koskeva yksimielisyys, össznemzetihez közelítő konszenzus. Orbán kertoi ylpeänä, että 3 ½:n vuoden vastatuuli oli laantumassa ja kääntymässä myötätuuleksi Unkarin talouden siirryttyä kasvu-uralle. Unkarilaisten ja kansalinvälisten – erityisesti EU:n komission – analyytikkojen arvioissa Unkarin omaksuma talouspolitiikka saa tunnustusta, sillä talouden tunnusluvut ylittävät Euroopan maiden keskiarvot. Olennaisia seikkoja, jotka pääministeri nosti esille puheessaan kokoukselle, oli laskeva työttömyys ja kohentuva työllisyys, syntymässä on uusi taloudellisia mahdollisuuksia tarjoava maa: az anyaország erős és elisamert, Unkari on vahva ja [sen saavutukset on] tunnustettu. Unkarin vakaa taloudellinen kehitys tarjoaa paremmat mahdollisuudet koko Karpattien altaan unkarilaiselle väestölle. Orbánin mukaan myös muut tavoitteet, joiden silmämääränä ei ole ollut alueen unkarilaisten etu, kuten esim. IMF:n lainan nopeutettu takaisinmaksu, ovat luoneet pohjaa aiempaa vahvemmalle kansallisuuspoliittisiin kysymyksiin liittyvälle toiminnalle.

Varapääministeri Zsolt Semjen puolestaan totesi, että kahdesa kysymyksessä on saavutettu täysi yksimielisyys:

  • Unkarin hallitus, parlamentissa edustetut puolueet ja naapurimaissa elävät unkarilaiset ovat yksimielisiä siitä, että Unkarin rajojen ulkopuolella elävät unkarilaiset, külhoni magyarok, voivat saada Unkarin kansalaisuuden ja oikeuden äänestää Unkarin vaaleissa.
  • Toinen keskeinen kysymys on autonomia: alueellisesti enemmistönä elävällä unkarilaisväestöllä tai -asutuksella, tömbmagyarság, on oikeus saada alueellinen [hallinnollinen] autonomia, ja valtaväestön keskuudessa hajallaan elävillä unkarilaisilla sorványmagyarság, tulee olla oikeus kulttuuriseen autonomiaan, kulturális autonómia.

Uutiset kertovat lisäksi kokousuutisen yhteydessä, että lingvisti ja orientalisti Sándor Kőrösi Csoman mukaan nimetty Unkarin valtion rahoittama ohjelma tulee ensi vuodesta lähtien tarjoamaan aiemman 50 asemesta 100:lle valtaväestön joukossa hajallaan elävälle ulkounkarilaiselle mahdollisuuden syventää unnkarilaisen kulttuurin tuntemustaan ja unkarilaista identiteettiään.

Anyaország eli emämaa on käsite, jota on käytetty käsiteparissa siirtomaa–emämaa. Käsiteparia anyaország–társország käytetään unkarissa kuvaamaan niitä Unkarin kuningaskuntaan kuuluneita maita tai alueita, jotka I maailmansotaa edeltäneenä aikana eivät kuuluneet varsinaiseen Unkariin (Unkari ja Transsilvania l. Erdély) eli Kroatia-Slavonia ja Fiumen alue sekä Dalmatia. Társország nautti laajaa autonomiaa ja sillä oli oma, emämaasta erillinen hallintonsa. Anyaország–társország -dikotomiaa käytettiin mm. vuonna 1868, kun lailla (XXX. törvénycikk) määriteltiin emämaan (Unkarin ja siihen kuuluvan Transsilvanian) suhde Kroatia-Slavoniaan ja Dalmatiaan, joiden asema kuvattiin käsitteellä társország. (Társország ei ole osavaltio, sillä osavaltio on unkariksi tagállam.)