Tukea lapsiperheille

Unkarissa on – hiukan yksinkertaistaen – pienten lasten vanhemmille käytössä kaksi lakisääteistä lastenhoidon tukimuotoa, gyermekgondozási díj, GYED sekä gyermekgondosási támogatás eli gyermekgondosási segély, GYES.

GYED-tukea voidaan maksaa siihen asti, kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Tuki on veronalaista tuloa, josta pidätetään vero ja eläkemaksut. Tuki määräytyy asianomaisen vakuutuksen ottaneille aiemman palkkauksen mukaan, tuella on oin kuitenkin yläraja. GYES -tukeen on oikeutettu lapsiperhe vuoden ajan sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Tuen määräksi on säädetty kulloinenkin vanhuuseläkkeen minimi, tällä hetkellä brutto 28500 Ft.

Tuilla on ollut kaksi tarkoitusta: turvata perheen talous ja lapsen ensimmäiset elinvuodet, vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona hoitamassa lasta. Yhteiskunnan kannalta tuen pitäisi myös rohkaista nuoria perheitä hankkimaan lapsia, mutta samalla pitäisi tarjota taloudellisia houkuttimia, jotka toisivat äidit takaisin työelämään. – Lapisperhe ei ole oikeutettu molempiin tukimuotoihin samalla kertaa. Silloin, kun perhe on oikeutettu molempiin tukimuotoihin, vanhempien on arvioitava, kumpi tuki on perheen kannalta edullisempi, vanhuuseläkkeeseen sidottu tuki vai tuloihin perustuva tuki.

Uutiset kertovat 7.11. muutoksista, jotka tulevat voimaan vuoden 2014 alusta, muutosten arvioidaan koskevan 65000 henkilöä ja kustannusvaikutus vuoden 2014 budjettiin on 18,6 mrd Ft. Kun valintaa tehdään kotihoidon tuen ja äidin pidemmän hoitovapaan sekä päivähoidon ja kotihoidon tuen välillä, ratkaisut eivät aina ole pelkästään taloudellisia. Nyt GYED- tai GYES-tukea maksetaan lapsen täytettyä vuoden siinäkin tapauksessa, että molemmat vanhemmat menevät töihin. Mikäli perheeseen syntyy uusi lapsi, edellisen lapsen jälkeen maksetut tuet eivät lakkaa, vaan perhe voi saada tukea molemmista lapsista.

Uutena tukimuotona tulee käyttöön myös erityisesti korkeakouluissa opiskelevillejaperheille tarkoitettu Diplomás gyed. Lapsen 1. elinvuoden aikana tuki on GYED-tukea ja sen jälkeen opintojen päättymiseen saakka GYES-perusteista tukea.

Äitien siirtymistä työmarkkinoille helpotetaan työnantajamaksujen alennuksella. Jos perheessä on kolme tai useampi lapsi, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan kolmeen vuoteen palkan lisäksi maksettavia työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksuja lainkaan ja 4. sekä 5. vuoden osalta maksut ovat vain puolet normaaleista. Hallitus ja sosiaalipolitiikan asiantuntijat arvioivat tämän helpottavan olennaisesti äitien palaamista työmarkkinoille. Samalla miesten ja naisten työurien erot kaventuvat. Uusien tai laajennettujen tukimuotojen oletetaan vaikuttavan perhesuunnitteluun ja lisäävän lapsilukua, millä koko yhteiskunnan kannalta olisi myös suotuisa demografinen vaikutus.

Hallitus pitää udistusta, gyed extra, merkittävänä tukimuotona, joka helpottaa äitien siirtymistä kokopäiväiseen tai osa-aikaiseen työhön ja tekee työelämään takaisin haluavan äidin palkkaamisen myös työnantajalle aiempaa houkuttelevammaksi. Oppositiopuolue MSZP piti lakimuutosta ”positiivisena askeleena, vaikka se otettiinkin vasta puoli vuotta ennen vaaleja”. Puolueen mielestä ratkaisu myös lisää naisten osuutta työmarkkinoilla, mikä Unkarissa on ”dramaattisen alhainen”.