Orbán: ”Danke, Deutschland”

Orbán: Saksa on läsnä Unkarissa nyt ja tulevaisuudessakin, Németország a magyar jelen és jövő része is lesz.

Saksa on erottamaton osa Unkarin historiaa, viime vuosien taloudellinen kehitys puolestaan on todiste siitä, että Saksa on läsnä Unkarissa nyt ja tulevaisuudessakin. Näin totesi pääministeri Orbán maanantaina 2. helmikuuta Saksan liittokansleri Angela Merkelin virallisen vierailun yhteydessä järjestetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa Budapestissa. – Unkarin tietotoimisto MTI julkaisi yhteenvedon neuvotteluista ja lehdistötilaisuudesta tuoreeltaan klo 13:14 iltapäivällä 2. helmikuuta.

Pääministeri osoitti – myös mediaa kiinnostaneessa lehdistötilaisuudessa – esittämällään lausunnolla arvostavansa Unkarissa eläviä saksalaisia, joilla hänen mukaansa on erittäin suuri rooli siinä, että unkarilaiset eivät vain kunnioita saksalaisia vaan myös pitävät heistä. Pääministeri osoitti arvostavansa myös kansleri Merkeliä pitäessään häntä Euroopan yhtenäisyyden voimakkaimpana puolestapuhujana, szószóló.

Saksa on läsnä Unkarissa nyt ja tulevaisuudessakin. Orbán muistutti mieliin vuoden 2010 vaalien jälkeen tekemänsä virallisen vierailun Saksaan. Tuolloin kansleri Merkel oli sanonut, että jokaisen oli tehtävä kotitehtävänsä. Unkarissa on tapahtunut tuon vierailun jälkeen paljon, talouskriisistä on päästy työhön perustuvan talouden luomiseen, totesi pääministeri esittäen lausintonsa tueksi useita talouden mittareita.

Pääministeri selitti, että vuonna 2014 Unkarin talouskasvu oli toiseksi tai kolmanneksi nopeinta Euroopassa, maan budjetti on eurooppalaisin mittarein mitattuna esimerkillinen. Edelleen 22-vuotiaiden työllisyys oli ennatyskorkea, mihin oma osuutensa on Unkarissa toimivilla 6000 saksalaisella yrityksellä, jotka tarjoavat 300000 työpaikkaa. Vuoden 2010 jälkeen saksalaiset yritykset ovat investoineet Unkariin 6 mijardia euroa, ulkomaisten sijoitusten kokonaismäärästä ¼ tulee Saksasta. Unkarin ulkomaankaupasta puolestaan
25 % menee Saksaan, luetteli pääministeri tilastotietoja tiedotustilaisuudessa sekä kääntyen kansleri Merkelin puoleen tiivisti viestintä: Danke Deutschland, Kiitos, Saksa.

Viktor Orbán korosti, että Unkari tukee niitä käsityksiä, joita Saksa on esittänyt Euraasian taloudellisesta yhteistyöstä. Tähän liittyen hän totesi: strategisesta ja historiallisesta horisontista Eurooppaa arvioiden, ettei hän voi kuvitella sellaista Euroopan Unionia, joka ei osaisi hyödyntää toiminnassaan Venäjän energialähteitä ja raaka-ainevaroja. Siksi – jatkoi pääministeri – Unkari pitää järkevänä Saksan liittokanslerin Euraasia-yhteistyön [=Venäjän johtama Euraasian Talousyhteisö] osalta esittämää käsitystä, joka ei palvelisi vain Unkarin vaan koko Euroopan intressejä. Hänen mukaansa tämä [yhteistyön tärkeyttä korostava käsitys] ratkaisisi monet unkarilaisten ongelmat.

Pääministeri kiinnitti huomiota Unkarin energiariippuvuuteen Venäjästä, Unkarin teollisuus ja kotitaloudet käyttävät energialähteenään ensisijassa kaasua, siksi riippuvuus Venäjän kaasusta on suurusluokaltaan isompi kuin Saksan. Tänä vuonna päättyy Unkarin pitkän aikavälin kaasuntoimistussopimus Venäjän kanssa, ja Unkariin tulee kaasua suurina määrinä vain Venäjältä. Tämä on yksi ongelma, joka on ratkaistava ensimmäisen puoölvuotiskauden aikana, muutoin eivät toimi unkarilaiset kotitaloudet eikä teollisuus, korosti pääministeri.

Ei jokainen demokratia ole välttämättä liberaali, nem minden demokrácia szükségszerűen liberális. – Pääministeri vastasi lopuksi esitettyyn kysymyukseen joka liittyi airemmin esillä olleeseen ilmaukseen illiberaalista tai ei-liberaalista [illiberális] demokratiasta muotoillen sanansa seuraavasti todeten, että se myös pitää paikkansa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla: Ei jokainen demokratia ole välttämättä liberaali, ja jos joku haluaa niin sanoa, että demokratia on väistämättä myös liberaali, hän vaatii erityisasemaa, privilegiota, yhdelle ajattelumallille, mihin emme voi myöntyä, amit nem adhatunk meg neki.

Merkel: Yhteiskunnallinen vuoropuhelu on tärkeää. Liittokansleri Merkel korosti lehdistötilaisuudessa yhteiskunnallisen vuoropuhelun tärkeyttä. Hän tähdensi, että Unkarin hallituksella on parlamentisa suuri enemmistö, mutta on annettava arvo myös opposition, kansalaisyhteiskunnan ja median tehtävälle.

Taloudellisista suhteista kansleri totesi, että Unkarin makrotaloudellinen kehitys antaa syytä iloon, ja on hyvä, jos Saksan talous osaltaan on tähän vaikuttanut. Kahdenväliset kauppa-suhteet ovat hänen mukaansa myös hyvin intensiiviset. Merkel korosti, että Saksan talouden toimijat arvostivat luotettavia toimintaedellytyksiä, megbízható keretfeltételeket, ja jos nämä ovat odotusten mukaisia, adottak, myös sijoittajat ovat uskollisia.

Siihen, miten riippuvainen Unkarin talous oli venäläisestä kaasusta, Merkel totesi, että oli pyrittävä ennakoitavissa oleviin ja luotettaviin energiatoimituksiin, edelleen hän korosti nergialähteiden tai energiantoimittajien monipuolistamisen tärkeyttä. Liittokanslerin mukaan kaikkia kiinnosti luotettava energiahuolto ja tällä alueella oli vielä paljon tehtävää

Saksan liittokansaleri puhui myös siitä, että oli tutkittava EU:n ja Euraasian Talousunionin välisten suhteiden kehittämisen mahdollisuuksia, mikä on varsin pitkä prosessi, mutta mlemmille osapuolille hyödyllinen. Tämä työ ei saa kuitenkaan horjuttaa Ukrainan kolfliktin ratkaisupyrkimyksiä. Merkelin mukaan kansainvälisten haasteiden osalta hän oli samaa mieltä Viktor Orbánin kanssa, että Euroopan yhtenäisyys oli merkittävä arvo, Eurooppa on aina silloin voimakas, kun eurooppalaiset maat voivat esiintyä yhdessä, közösen.

Vuonna 1989 tapahtuneesen Unkarin länsirajan avaamiseen viitaten Merkel muistutti, että Saksa on kiitollinen 25 vuotta sitten tapahtuneesta Unkarin rohkeasta teosta, bátor tettéért.

Vastauksena hänelle osoitettuun kysymykseen kansleri totesi: ettei hän ymmärtänyt, miten sanat ei-liberaali [illiberális] ja demokratia liittyivät toisiinsa. Hän totesi, että keskustelussa nousi esille demokratia ja sen erityispiirteet. Tätä vuoropuhelua on syvennettävä, kaikesta huolimatta hänen käsityksensä mukaan demokratian juuret ovat aina liittyneet myös liberalismiin. Saksan demokratiasta hän totesi, että sillä oli kristillis-sosiaaliset, liberaaliset ja konservatiiviset juuret.

Ei Saksa eikä Unkari tule tukemaan Ukrainaa asein. Näin totesivat yksimielisesti sekä Saksan liittokansleri että Unkarin pääministeri. – Esitettyyn kysymykseen vastauksena Merkel totesi, ettei hän uskonut Ukrainan konfliktin sotilaalliseen ratkaisuun, molemmat [Saksa ja Unkari] tulevat tekemään kaikkensa, jotta konfliktin osapuolet löytäisivät ratkaisun neuvotteluteitse. Merkelin käsityksen mukaan mitä pikimmin olisi päästävä tulitaukoon, ja tälle antaa hyvän lähtökohdan Minskin sopimus. Kansleri ilmoitti, että Saksa ei tulee tukemaan Ukrainaa asekuljetuksin.

Orbán vastasi – myös Merkelille esitettyyn – kysymykseen [mikäli konfliktia ei kyetä ratkaisemaan rauhanomaisin keinoin, pitikö hän mahdollisena, että Unkari aseellisesti auttaisi Ukrainaa] yhdelläsanalla: Ei, Nem.

Pääministeri totesi lehdistötilaisuudessa, että keskustelussa liittokansleri Merkelin kanssa keskustelun kohteena oli Venäjän ja Ukrainan konflikti, minkä suhteen Unkarin ulkopolitiikan kalliotakin vakaampi, sziklánál is szilárdabb, kanta oli, että ”me unkarilaiset voimme olla vain rauhan puolella”. Unkari ei voi tukea mitään sellaista ratkaisua, joka syventäisi konfliktia, korosti pääministeri. Hänen mukaansa Unkarille Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin ratkeaminen on elintärkeä kysymys. Ukraina on Unkarin naapurimaa, Ukrainan kautta tulee venäläinen kaasu ja 200000 unkarilaista elää Ukrainassa. Myös Saksan liittokansleri, totesi, että Ukrainan konflikti oli ollut neuvottelujen keseisenä teemana.