Miten maa – ja EU – makaa

Kukaan ei voi pakottaa Unkaria luopumaan maahantulijoita koskevasta näkökannastaan, unkarilaiset ovat näet tehneet kantansa selväksi: he eivät halua nähdä laittomia maahantulijoita. Näin totesi pääministeri Orbán perjantaina 16. kesäkuuta 180 minuuttia nimisessä ohjelmassa pakolaisten – EU:n jäsenmaiden kesken jaettavia – kiintiöitä koskevasta kysymyksestä ja EU:n tuomioistuimessa Unkaria vastaan käynnistetystä oikeudenkäynnistä.

Pääminisreri Orbán korosti: ”Haluamme unkarilaista Unkaria ja eurooppalaista Eurooppaa”. Unkari ei halua olla mukana sellaisissa kokeiluissa, jotka ovat muuttamassa toisenlaiseksi Unkarin tai unkarilaisten ”laajemman kotimaan”, Euroopan. Unkari odottaa johtajiltaan, että koko yhteisöä, közösség,  koskevissa ratkaisuissa nämä ottaisivat aina huomioon unkarilaisten intressit.

Unkari ei osallistu tällaisiin kokeiluihin. Pääministeri lisäsi, että EU:n eri jäsenvaltioilla on oikeus tällaiseen kokeiluun, jossa nämä Euroopan kulttuuriset perinteet hyläten yhdistävät ne toiseen kulttuuriin, uskontoon, toiseen maailmankatsomukseen ja sallivat massamittaisen vieraiden kansallisuuksien [népelemek] tulon maahansa.

”Tuo Eurooppa, jonka me tunnemme ja jota rakastamme, jota kunnioitamme ja jonne kommunismin vuosina kaipasimme ja jonne tänään onnellisina matkus-tamme, tuo Eurooppa tulee muuttumaan, jos nykyinen meno jatkuu. Jos saksalaiset, ranskalaiset ja italialaiset aikovat alistaa itsensä tällaiseen kokeiluun, emme kiellä heidän oikeuttaan siihen. Mutta pyydämme, että he eivät pakottaisi meitäkin osallistumaan tällaiseen kokeeseen.”

Miljoonat ovat kertoneet tahtonsa. Esitettyyn kysymykseen vastaten pääministeri totesi: ”Eurabian” [Eurábia = Európa + Arábia] toisin sanoen islamin ja kristillisten kulttuurin jäänteiden yhdistämistä kokeilevien maiden on tajuttava, että ei [Unkarin] pääministeri, ei Unkarin hallitus vaan Unkarin kansa on osoittanut kaikin mahdollisin keinoin että se ei halua olla tällaisessa kokeilussa mukana.

Edmme ole käsityksinemme yksin. ”Kukaan ei voi velvoittaa meitä luopumaan näkemyksestämme”, totesi pääministeri vastauksena kysymykseen, joka koski Unkarin seuraavia toimia siinä tilanteessa, että EU:n tuomioistuin EU:n päätösten täytäntöönpanon valvontaa koskevassa jutussa [kötelezettségszegési eljáras] antaisi langettavan päätöksen. Yksi hallitus voidaan ehkä vielä pistää seinää vasten, mutta yhtä kansaa ei. Pääministeri muistutti myös siitä, että unkarilaiset eivät ole näkemyksinensä Euroopassa yksin, on myös muita jäsenvaltioita, jotka suhtautuvat tähän asiaan samalla tavoin.

”Meidän on pysyttävä kannassamme ja näemme sitten aikanaan, mitä tapahtuu tuomarien päätöksen jälkeen”, totesi pääministeri. Yksi asia kuitenkin on varma: Unkarin kansa on selvästi ilmaissut mielipiteenään, että se ei halua päästää maahan erilaista kulttuuria ja sivilisaatiota edustavia ihmisiä. Unkarin kansa ei halua luopua saavuttamistaan taloudellisista ja yhteiskunnallisista tuloksistaan. Unkarilaiset haluavat elää turvassa, he eivät halua Unkariin laittomasti maahantulevia ihmisiä.

Pääministerin mukaan viimeisin kansalaisille osoitettu kysely oli tähän mennessä menestyksekkäin kansallinen konsultaatio. ”Tehtäväni pääministerinä on diplomaattista tietä saada asiat sellaiseen päätökseen kuin unkarilaiset haluavat.”

Pääministeri kertoi vastauksena Unkaiin sijoitettavaa pakolaiskiintiötä koskevaan kysymykseen kasvaneensa tulvan keskellä, jos pato alkaa vuotaa ja jos sitä puretaan, niin ennemmin tai myöhemmin vesi murtautuu lävitse. ”Meidän on pysyttävä kannassamme, emme saa vilpistellä, meidän on puolustettava kantaamme”, korosti pääministeri.

Jättäisivät saksalaispoliitikot meidät jo rauhaan! Pääminisreri reagoi myös siihen, että molemmat Saksan kansleriehdokkaat olivat puheissan viitanneet EU-tuomioistuimessa Unkaria vastaan nostettuun juttuun. Unkari on aina kunnioittanut saksalaisia, ja odotamme, että myös he tekisivät samoin, pääministeri ei muistanut, että Unkarin hallitus olisi koskaan sanonut saksalaisille virkaveljilleen, mitä ja miten näiden tulisi ajatella tai miten näiden tulisi järjestää elämänsä. ”Emme ole mukansa Saksan vaaleissa, siksi pyydämme saksalaisilta poliitikoilta, että nämä jättäisivät unkarilaiset rauhaan.” – Näin siis pääministeri.

Olemme kohteliaita, jos meitä verrtaan Amerikan Yhdysvaltojen [soveltamiin] säädöksiin. Kansalaisjärjestöihin viitaten pääministeri totesi: [Euroopan neuvoston alainen] Venetsia-komissio on esittänyt ”erään vähemmän jännittävän” näkökohdan. On tavaksi tullut ”tyyppivika”, että Venetsia-komissio sekoittaa oikeuden ja politiikan. Oikeustieteeseen nojautuvin perusteluin kuvatuista käsityksistä suurin osa on sellaisia, että emme kiistä niitä, mutta niiden rinnalla on ”poliittinen sappikohtaus” [epeömlés], sillä Venetsia-komissio ei rakasta niitä maita, jotka nostavat tällaisia säädöksiä esille.

Yhdysvalloissa säädellään ulkomaisella rahoituksella toimivia organisaatioita paljon tiukemmin [kuin Unkarissa], heihin verrattuna olemme kohteliaita. Jokaikisessä julkaisussa on todettava, että se on toteutettu ulkomaisella rahoituksella”, totesi pääministeri. Ilmoittamisen laiminlyönti on sanktioitu, seurauksena on sakko- tai vankeustuomio. Yhdysvalloissa toimiviin NGO-järjestöihin [non-governmental organization, kansalaisjärjestö] kohdistuva säätely on suuruusluokaltaan paljon ankarampaa [kuin Unkarissa], totesi pääministeri.

Pääministeri muistutti, että niitä järjestöjä, jotka keräävät rahaa tai käytettyjä vaatteita, ei kukaan seuraa erityisellä mielenkiinnolla. Ääntään ovat korottaneet ne organisaatiot, jotka ottavat osaa politiikkaan ja haluavat vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Tähän niillä on oikeus, mutta ne edustavat sellaisia näkemyksiä, jotka eivät ole unkarilaisia, vaan edustavat ulkomaisia intressejä. Tällaisissa tapauksissa pyydämme vain sitä, että nämä järjestöt ilmoittaisivat, että ne saavat rahoituksensa ulkomailta.

Laki ei rankaise tällaisesta käytöksestä, ei arvostele sitä, aivan yksinkertaisesti se [laki] luo läpinäkyvyyttä, esitti pääministeri lisäten, että oli käsittämätöntä, jos joku ei hävennyt ottaa vastaan rahaa, mutta häpeää sen julkista tunnustamista.

Kaikkien on toteltava lakia. Pääministerin mukaan Unkarissa noudatetaan sellaista perustuslakiin nojaavaa periaatetta, että kun Unkarin kansan valitsemat edustajat asianmukaisten säädösten mukaisesti säätävät lakeja, niitä on kaikken noudatettava. Unkarin oikeusjärjestelmä ei tunne kansalaistottelemattomuutta, polgári engedetlenség. Tämä oli pääministerin viittaus unkarilaiseen kansalaisoikeusliikkeen, TASZ:in toimintaan [TASZ, Társaság a Szabadság-jogokért eli Hungarian Civil Liberties Union, (HCLU]. Lakien noudattamisen valvonta ei ole hallituksen tehtävä, valvonnasta vastaavat muut unkarilaiset organisaatiot.

Olemme vakavien haasteiden edessä. Pääministeri totesi myös: Eurooppa painii sellaisten vakavien kysymysten kanssa, joihin se tähän mennessä ei ole kyennyt vastaamaan. Maailman kehittyvien maiden taloudellinen tuotanto ja kilpailukyky on suurempi kuin Euroopan Unionin. Viime aikojen terroriteot ovat asettaneet kaikki uuden turvallisuushaasteen eteen. Kyse on siitä, kykeneekö EU vaikuttamaan ympäristönsä tapahtumiin, kykeneekö se vaikuttamaan tapahtumiin Balkanilla ja Ukrainassa.

Euroopan maissa syntyy yhä vähemmän lapsia, yhteiskunnat vanhenevat, tässä valossa seuraavat 15–20 vuotta nostavat esille vakavia kysymyksiä: kuka tekee mitä, millaisella palkalla tekee, miten [nykyinen] eläkejärjestelmä voidaan pitää yllä. Toistaiseksi EU ei ole kyennyt antamaan tyydyttäviä vastauksia, totesi pääministeri.

Kaikkien palkat nousevat. Puhuessaan taloudellisesta tilanteesta Orbán totesi, että valtiopäivät hyväksyivät torstaina 15.6. ensi vuoden talousarvion ja kuluvan vuoden ohella myös vuonna 2018 minimipalkka tulee nousemaan kuten kaikki muutkin palkat. Unkarissa ei ole sellaista yhteiskunnallista ryhmää, joka ei pääsisi ensi vuonna edes yhtä askelta parempaan suuntaan. (…) Olemme paremmassa asemassa ensi vuonna kuin tänään, vakuutti pääministeri korostaen työllisten ja veronmaksajien määrän kasvua ja lapsiperheille maksettuja tukia. Jälkimmäiseen liittyen pääministeri vahvisti, että hallitus ei pyri maahanmuuttajien vaan unkarilaisten lapsien syntymän kautta korjaamaan vähenevää väkilukua, mistä tietysti naiset päättävät, hallituksen tehtävänä on luoda maahan sellaiset edellytykset, jotka tukevat lapsiperheitä.

Yhteenvetona pääministeri Orbán totesi, että terveellä järjellä ajatellen maan kehittymistä tuskin voidaan kiistää. Jopa oppositionkin edustajat ovat tuskissaan, kun heidän onkin puhuttava järjettömyyksiä väittäen, että maa ei kehity vaan taantuu.